دانلود کتاب های جعفر گودرزی دانلود کتاب های جعفر گودرزی

{"query":"BSS::A::*::I::1923731::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799657,"title":"نظریه نسبیت عام","price":8880,"ebook_price":"۴‌,‌۴۴۰","rent_3_price":"۲‌,‌۲۲۰","rent_6_price":"۲‌,‌۶۶۴","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8609342888a50bd1/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8609342888a50bd1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8609342888a50bd1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8609342888a50bd1/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8609342888a50bd1/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"964-01-0012-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1361,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون...","pages_count":78,"keywords":null,"token":"8609342888a50bd1","created_at":"2023-03-15 13:37:15","updated_at":"2023-04-10 16:46:05","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-10 16:46:05","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923730,"title":"پل آ م دیراک","meta_title":"پل آ م دیراک","meta_description":"پل آ م دیراک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پل","lastname":"آ م دیراک","token":"f443d78c8f4bc02f","created_at":"2023-03-15 13:41:17","updated_at":"2023-03-15 13:41:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923731,"title":"جعفر گودرزی","meta_title":"جعفر گودرزی","meta_description":"جعفر گودرزی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جعفر","lastname":"گودرزی","token":"cf4b25f5bc318d85","created_at":"2023-03-15 13:41:17","updated_at":"2023-03-15 13:41:17","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923730,"title":"پل آ م دیراک","meta_title":"پل آ م دیراک","meta_description":"پل آ م دیراک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پل","lastname":"آ م دیراک","token":"f443d78c8f4bc02f","created_at":"2023-03-15 13:41:17","updated_at":"2023-03-15 13:41:17","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923731,"title":"جعفر گودرزی","meta_title":"جعفر گودرزی","meta_description":"جعفر گودرزی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جعفر","lastname":"گودرزی","token":"cf4b25f5bc318d85","created_at":"2023-03-15 13:41:17","updated_at":"2023-03-15 13:41:17","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788231,"file":"641198d403d148.98005318.pdf","book_id":3799657,"toc":null,"created_at":"2023-03-15 13:37:16","updated_at":"2023-04-10 16:46:06","process_started_at":"2023-03-15 13:37:18","process_done_at":"2023-03-15 13:37:38","process_failed_at":null,"pages_count":78,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a8949f9e935c6440fbc85f73a9fac76c3c85640464770e3dd59f1a4d8896f8b51935d15b1f74be68f2b7cf8e0622c6a18ef01354e840dabb79e83fbf3cc61d9f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۸"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۸‌,‌۸۸۰","titleLink":"%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85","urlify":"%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85","pages_count_fa":"۷۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923731/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"جعفر-گودرزی","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"18ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1923731,"title":" ","token":"cf4b25f5bc318d85","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19