دانلود کتاب های ماروین جی گرینبرگ دانلود کتاب های ماروین جی گرینبرگ

{"query":"BSS::A::*::I::1923733::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799659,"title":"هندسه های اقلیدسی و نااقلیدسی و بسط آن","price":120000,"ebook_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۶‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fbe19e9737bea63d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/fbe19e9737bea63d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fbe19e9737bea63d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fbe19e9737bea63d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fbe19e9737bea63d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1396,"nobat_chap":3,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون...","pages_count":503,"keywords":null,"token":"fbe19e9737bea63d","created_at":"2023-03-15 13:57:14","updated_at":"2024-03-04 10:43:32","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-04 10:43:32","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923370,"title":"محمدهادی شفیعیها","meta_title":"محمدهادی شفیعیها","meta_description":"محمدهادی شفیعیها - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدهادی","lastname":"شفیعیها","token":"89eb986a8888553f","created_at":"2023-01-04 10:49:04","updated_at":"2023-01-04 10:49:04","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1923733,"title":"ماروین جی گرینبرگ","meta_title":"ماروین جی گرینبرگ","meta_description":"ماروین جی گرینبرگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ماروین","lastname":"جی گرینبرگ","token":"23cd9c8099021185","created_at":"2023-03-15 13:58:57","updated_at":"2023-03-15 13:58:57","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923733,"title":"ماروین جی گرینبرگ","meta_title":"ماروین جی گرینبرگ","meta_description":"ماروین جی گرینبرگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ماروین","lastname":"جی گرینبرگ","token":"23cd9c8099021185","created_at":"2023-03-15 13:58:57","updated_at":"2023-03-15 13:58:57","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923370,"title":"محمدهادی شفیعیها","meta_title":"محمدهادی شفیعیها","meta_description":"محمدهادی شفیعیها - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدهادی","lastname":"شفیعیها","token":"89eb986a8888553f","created_at":"2023-01-04 10:49:04","updated_at":"2023-01-04 10:49:04","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788233,"file":"64119d82dc2987.39951874.pdf","book_id":3799659,"toc":null,"created_at":"2023-03-15 13:57:15","updated_at":"2024-03-04 10:43:32","process_started_at":"2024-03-04 10:27:50","process_done_at":"2024-03-04 10:27:51","process_failed_at":null,"pages_count":513,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"4003cf599f64fff6dfc27e38d33667cba7dfcbf89fcc3d789b384dafad3b52b5d702905bbc998eef495f72eeb2cfebf0bfaf7b221b09136c5fc9007328b28ba2","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۰۳"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%B7-%D8%A2%D9%86","urlify":"%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%B7-%D8%A2%D9%86","pages_count_fa":"۵۰۳","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923733/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AC%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"ماروین-جی-گرینبرگ","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"105ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"107ms","total":"212ms"},"extra":{"id":1923733,"title":" ","token":"23cd9c8099021185","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19