دانلود کتاب های دکتر ابوالفضل ذوالفقاری دانلود کتاب های دکتر ابوالفضل ذوالفقاری

ماکس وبر درآمدی انتقادی

کایرن آلن , دکتر ابوالفضل ذوالفقاری ,

دین، دینداری و مردم سالاری

دکتر ابوالفضل ذوالفقاری , ویلیام ای شپرد , اسلام قاسم , مرکزمطالعات آفریقایی دانشگاه ... , مارگو هوفت وهمکاران ,

ماکس وبر: درآمدی انتقادی

کایرن آلن , دکتر ابوالفضل ذوالفقاری ,
{"query":"BSS::A::*::I::1923796::*","current_page":1,"items":3,"data":[{"title":"ماکس وبر درآمدی انتقادی","price":11800,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۱‌,‌۸۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/35f662eff4edbebd/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/35f662eff4edbebd/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/35f662eff4edbebd/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/35f662eff4edbebd/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/35f662eff4edbebd/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/35f662eff4edbebd/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9786006121253","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1392,"nobat_chap":1,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب ماکس وبر درآمدی انتقادی از انتشارات برگزیده دانشگاه شاهد اقدام کنید.\nن...","pages_count":328,"token":"35f662eff4edbebd","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:07:54","available_for_web":false,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":1923795,"title":"کایرن آلن","meta_title":"کایرن آلن","meta_description":"کایرن آلن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کایرن","lastname":"آلن","token":"6dbc3209cf0accbc","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799701,"author_id":1923795,"created_at":"2023-03-18 22:15:21","updated_at":"2023-03-18 22:15:21","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":1923796,"title":"دکتر ابوالفضل ذوالفقاری","meta_title":"دکتر ابوالفضل ذوالفقاری","meta_description":"دکتر ابوالفضل ذوالفقاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ابوالفضل ذوالفقاری","token":"023a3d6a9cd44a0d","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799701,"author_id":1923796,"created_at":"2023-03-18 22:15:21","updated_at":"2023-03-18 22:15:21","role":"translator"}}],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/35f662eff4edbebd","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/35f662eff4edbebd","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1923795,"title":"کایرن آلن","meta_title":"کایرن آلن","meta_description":"کایرن آلن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کایرن","lastname":"آلن","token":"6dbc3209cf0accbc","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799701,"author_id":1923795,"created_at":"2023-03-18 22:15:21","updated_at":"2023-03-18 22:15:21","role":"writer"}},{"id":1923796,"title":"دکتر ابوالفضل ذوالفقاری","meta_title":"دکتر ابوالفضل ذوالفقاری","meta_description":"دکتر ابوالفضل ذوالفقاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ابوالفضل ذوالفقاری","token":"023a3d6a9cd44a0d","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799701,"author_id":1923796,"created_at":"2023-03-18 22:15:21","updated_at":"2023-03-18 22:15:21","role":"translator"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۱۱‌,‌۸۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C","pages_count_fa":"۳۲۸","previews":null,"score":0},{"title":"دین، دینداری و مردم سالاری","price":9800,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹‌,‌۸۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a85bc67c1b384cf4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a85bc67c1b384cf4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a85bc67c1b384cf4/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/a85bc67c1b384cf4/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a85bc67c1b384cf4/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/a85bc67c1b384cf4/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9786006121338","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1393,"nobat_chap":1,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب دین، دینداری و مردم سالاری از انتشارات برگزیده دانشگاه شاهد اقدام کنید...","pages_count":222,"token":"a85bc67c1b384cf4","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:08:01","available_for_web":false,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":1924120,"title":"ویلیام ای شپرد","meta_title":"ویلیام ای شپرد","meta_description":"ویلیام ای شپرد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ویلیام","lastname":"ای شپرد","token":"81ae787aa41e53b7","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799910,"author_id":1924120,"created_at":"2023-03-22 13:04:28","updated_at":"2023-03-22 13:04:28","role":"writer"}},{"id":1924121,"title":"اسلام قاسم","meta_title":"اسلام قاسم","meta_description":"اسلام قاسم - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اسلام","lastname":"قاسم","token":"8eb26b29e3cec8c3","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799910,"author_id":1924121,"created_at":"2023-03-22 13:04:28","updated_at":"2023-03-22 13:04:28","role":"writer"}},{"id":1924122,"title":"مرکزمطالعات آفریقایی دانشگاه ...","meta_title":"مرکزمطالعات آفریقایی دانشگاه ...","meta_description":"مرکزمطالعات آفریقایی دانشگاه ... - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مرکزمطالعات","lastname":"آفریقایی دانشگاه ...","token":"513976e6a155cc3f","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799910,"author_id":1924122,"created_at":"2023-03-22 13:04:28","updated_at":"2023-03-22 13:04:28","role":"writer"}},{"id":1924123,"title":"مارگو هوفت وهمکاران","meta_title":"مارگو هوفت وهمکاران","meta_description":"مارگو هوفت وهمکاران - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مارگو","lastname":"هوفت وهمکاران","token":"d1b1f479418b8b1a","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799910,"author_id":1924123,"created_at":"2023-03-22 13:04:28","updated_at":"2023-03-22 13:04:28","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":1923796,"title":"دکتر ابوالفضل ذوالفقاری","meta_title":"دکتر ابوالفضل ذوالفقاری","meta_description":"دکتر ابوالفضل ذوالفقاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ابوالفضل ذوالفقاری","token":"023a3d6a9cd44a0d","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799910,"author_id":1923796,"created_at":"2023-03-22 13:04:28","updated_at":"2023-03-22 13:04:28","role":"translator"}}],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/a85bc67c1b384cf4","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/a85bc67c1b384cf4","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1923796,"title":"دکتر ابوالفضل ذوالفقاری","meta_title":"دکتر ابوالفضل ذوالفقاری","meta_description":"دکتر ابوالفضل ذوالفقاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ابوالفضل ذوالفقاری","token":"023a3d6a9cd44a0d","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799910,"author_id":1923796,"created_at":"2023-03-22 13:04:28","updated_at":"2023-03-22 13:04:28","role":"translator"}},{"id":1924120,"title":"ویلیام ای شپرد","meta_title":"ویلیام ای شپرد","meta_description":"ویلیام ای شپرد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ویلیام","lastname":"ای شپرد","token":"81ae787aa41e53b7","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799910,"author_id":1924120,"created_at":"2023-03-22 13:04:28","updated_at":"2023-03-22 13:04:28","role":"writer"}},{"id":1924121,"title":"اسلام قاسم","meta_title":"اسلام قاسم","meta_description":"اسلام قاسم - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اسلام","lastname":"قاسم","token":"8eb26b29e3cec8c3","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799910,"author_id":1924121,"created_at":"2023-03-22 13:04:28","updated_at":"2023-03-22 13:04:28","role":"writer"}},{"id":1924122,"title":"مرکزمطالعات آفریقایی دانشگاه ...","meta_title":"مرکزمطالعات آفریقایی دانشگاه ...","meta_description":"مرکزمطالعات آفریقایی دانشگاه ... - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مرکزمطالعات","lastname":"آفریقایی دانشگاه ...","token":"513976e6a155cc3f","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799910,"author_id":1924122,"created_at":"2023-03-22 13:04:28","updated_at":"2023-03-22 13:04:28","role":"writer"}},{"id":1924123,"title":"مارگو هوفت وهمکاران","meta_title":"مارگو هوفت وهمکاران","meta_description":"مارگو هوفت وهمکاران - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مارگو","lastname":"هوفت وهمکاران","token":"d1b1f479418b8b1a","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799910,"author_id":1924123,"created_at":"2023-03-22 13:04:28","updated_at":"2023-03-22 13:04:28","role":"writer"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۹‌,‌۸۰۰","titleLink":"%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۲۲۲","previews":null,"score":0},{"id":3804334,"title":"ماکس وبر: درآمدی انتقادی","price":11800,"ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/cd0dab7563cb523d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/cd0dab7563cb523d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/cd0dab7563cb523d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/cd0dab7563cb523d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/cd0dab7563cb523d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121253","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1392,"nobat_chap":1,"description":"کتاب حاضر، هم نوعی معرفی از «وبر» و هم نقدی از باورهای وی را ارایه‌ می‌کند. همچنین، استدلال‌های وبر را تا حد ممکن به‌درستی برای دانشجویان تلخیص‌ کرده، سپس آن را در...","pages_count":327,"keywords":null,"token":"cd0dab7563cb523d","created_at":"2023-04-16 12:44:03","updated_at":"2023-04-18 15:11:03","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-18 15:11:03","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1923795,"title":"کایرن آلن","meta_title":"کایرن آلن","meta_description":"کایرن آلن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کایرن","lastname":"آلن","token":"6dbc3209cf0accbc","created_at":"2023-03-18 22:15:21","updated_at":"2023-03-18 22:15:21","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1923796,"title":"دکتر ابوالفضل ذوالفقاری","meta_title":"دکتر ابوالفضل ذوالفقاری","meta_description":"دکتر ابوالفضل ذوالفقاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ابوالفضل ذوالفقاری","token":"023a3d6a9cd44a0d","created_at":"2023-03-18 22:15:21","updated_at":"2023-03-18 22:15:21","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923795,"title":"کایرن آلن","meta_title":"کایرن آلن","meta_description":"کایرن آلن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کایرن","lastname":"آلن","token":"6dbc3209cf0accbc","created_at":"2023-03-18 22:15:21","updated_at":"2023-03-18 22:15:21","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923796,"title":"دکتر ابوالفضل ذوالفقاری","meta_title":"دکتر ابوالفضل ذوالفقاری","meta_description":"دکتر ابوالفضل ذوالفقاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ابوالفضل ذوالفقاری","token":"023a3d6a9cd44a0d","created_at":"2023-03-18 22:15:21","updated_at":"2023-03-18 22:15:21","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788282,"file":"643bae4bab5208.96084006.pdf","book_id":3804334,"toc":null,"created_at":"2023-04-16 12:44:03","updated_at":"2023-04-18 15:11:03","process_started_at":"2023-04-16 12:44:04","process_done_at":"2023-04-16 12:44:09","process_failed_at":null,"pages_count":327,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a2d89bb9026c06457865762b99a73831c1bd75e49f6ae5a4ddef207d947ce0b153c9f977f600a48a59c1769918ff4b3d5a6016f91a7c1066d90b67053a59e972","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۲۷"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۱‌,‌۸۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%88%D8%A8%D8%B1--%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%88%D8%A8%D8%B1--%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C","pages_count_fa":"۳۲۷","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1923796/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":3,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":3,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":3,"title":"دکتر-ابوالفضل-ذوالفقاری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"136ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"138ms","total":"274ms"},"extra":{"id":1923796,"title":" ","token":"023a3d6a9cd44a0d","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19