دانلود کتاب های شبنم حیدرزاده خویی دانلود کتاب های شبنم حیدرزاده خویی

میکروب‌شناسی مولکولی بیماری‌های عفونی پوست (باکتریایی و قارچی)

شبنم حیدرزاده خویی , دکتر پرویز اولیای , دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی , دکتر حسین رستگار , دکتر امیرهوشنگ احسانی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1924370::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804318,"title":"میکروب‌شناسی مولکولی بیماری‌های عفونی پوست (باکتریایی و قارچی)","price":16800,"ebook_price":"۳۲‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۶‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۹‌,‌۲۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/26feed74676a64c6/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/26feed74676a64c6/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/26feed74676a64c6/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/26feed74676a64c6/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/26feed74676a64c6/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121314","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1393,"nobat_chap":1,"description":"در کتاب حاضر سعی بر آن است تا با پرداختن به سازوکارهای مولکولی بیماری‌زایی برخی از میکروارگانیسم‌های شایع در بیماری‌های پوستی به روش‌های درمان موثر آنها پی ‌ببریم. در این راست...","pages_count":215,"keywords":null,"token":"26feed74676a64c6","created_at":"2023-04-08 10:48:26","updated_at":"2023-04-09 09:51:49","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-09 09:51:49","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1924370,"title":"شبنم حیدرزاده خویی","meta_title":"شبنم حیدرزاده خویی","meta_description":"شبنم حیدرزاده خویی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"شبنم","lastname":"حیدرزاده خویی","token":"5ba9e26517c1c3fa","created_at":"2023-03-22 16:03:16","updated_at":"2023-03-22 16:03:16","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931150,"title":"دکتر پرویز اولیای","meta_title":"دکتر پرویز اولیای","meta_description":"دکتر پرویز اولیای - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"پرویز اولیای","token":"0b4a01416cafc577","created_at":"2023-04-08 10:51:48","updated_at":"2023-04-08 10:51:48","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931151,"title":"دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی","meta_title":"دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی","meta_description":"دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حمیدرضا احمدی آشتیانی","token":"0909a7b9e3ac3c1c","created_at":"2023-04-08 10:51:48","updated_at":"2023-04-08 10:51:48","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931152,"title":"دکتر حسین رستگار","meta_title":"دکتر حسین رستگار","meta_description":"دکتر حسین رستگار - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسین رستگار","token":"81de4d501fbbfe76","created_at":"2023-04-08 10:51:48","updated_at":"2023-04-08 10:51:48","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931153,"title":"دکتر امیرهوشنگ احسانی","meta_title":"دکتر امیرهوشنگ احسانی","meta_description":"دکتر امیرهوشنگ احسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"امیرهوشنگ احسانی","token":"527b56415c38aa5d","created_at":"2023-04-08 10:51:48","updated_at":"2023-04-08 10:51:48","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1924370,"title":"شبنم حیدرزاده خویی","meta_title":"شبنم حیدرزاده خویی","meta_description":"شبنم حیدرزاده خویی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"شبنم","lastname":"حیدرزاده خویی","token":"5ba9e26517c1c3fa","created_at":"2023-03-22 16:03:16","updated_at":"2023-03-22 16:03:16","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931150,"title":"دکتر پرویز اولیای","meta_title":"دکتر پرویز اولیای","meta_description":"دکتر پرویز اولیای - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"پرویز اولیای","token":"0b4a01416cafc577","created_at":"2023-04-08 10:51:48","updated_at":"2023-04-08 10:51:48","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931151,"title":"دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی","meta_title":"دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی","meta_description":"دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حمیدرضا احمدی آشتیانی","token":"0909a7b9e3ac3c1c","created_at":"2023-04-08 10:51:48","updated_at":"2023-04-08 10:51:48","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931152,"title":"دکتر حسین رستگار","meta_title":"دکتر حسین رستگار","meta_description":"دکتر حسین رستگار - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسین رستگار","token":"81de4d501fbbfe76","created_at":"2023-04-08 10:51:48","updated_at":"2023-04-08 10:51:48","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931153,"title":"دکتر امیرهوشنگ احسانی","meta_title":"دکتر امیرهوشنگ احسانی","meta_description":"دکتر امیرهوشنگ احسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"امیرهوشنگ احسانی","token":"527b56415c38aa5d","created_at":"2023-04-08 10:51:48","updated_at":"2023-04-08 10:51:48","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788266,"file":"64310732cbfc41.33553652.pdf","book_id":3804318,"toc":null,"created_at":"2023-04-08 10:48:27","updated_at":"2023-04-09 09:51:49","process_started_at":"2023-04-08 10:48:29","process_done_at":"2023-04-08 10:48:33","process_failed_at":null,"pages_count":215,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e811d5a45bd70851f75f4d5827c227dcd3e9ec90a348a37474f35755cefea2c47d601d82b7e09c111dabb6974cddf0060ade8cf7c8c8c9309b9356da19067725","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۱۵"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۶‌,‌۸۰۰","titleLink":"%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA--%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86%DB%8C-","urlify":"%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA--%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86%DB%8C-","pages_count_fa":"۲۱۵","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1924370/%D8%B4%D8%A8%D9%86%D9%85-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%DB%8C%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"شبنم-حیدرزاده-خویی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"102ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"104ms","total":"206ms"},"extra":{"id":1924370,"title":" ","token":"5ba9e26517c1c3fa","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19