دانلود کتاب های دکتر فرهاد جعفری دانلود کتاب های دکتر فرهاد جعفری

نگاهی به تاریخ پزشکی ایران در دوره پس از اسلام

دکتر فرهاد جعفری , دکتر ملیحه امین زاده , دکتر لیلا معین , دکتر فاطمه گیتی نورد و همکاران ,

نگاهی به تاریخ پزشکی ایران در دوره پس از اسلام

دکتر فرهاد جعفری , دکتر لیلا معین , دکتر ملیحه امین‌زاده , دکتر فاطمه گیتی‌نورد , دکتر ناصر رضایی‌پور ,
{"query":"BSS::A::*::I::1924615::*","current_page":1,"items":2,"data":[{"title":"نگاهی به تاریخ پزشکی ایران در دوره پس از اسلام","price":12500,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9ebf94c8e9737612/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9ebf94c8e9737612/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9ebf94c8e9737612/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/9ebf94c8e9737612/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9ebf94c8e9737612/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/9ebf94c8e9737612/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9786006121475","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1394,"nobat_chap":1,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب نگاهی به تاریخ پزشکی ایران در دوره پس از اسلام از انتشارات برگزیده دان...","pages_count":144,"token":"9ebf94c8e9737612","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:08:16","available_for_web":false,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":12500,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":1924615,"title":"دکتر فرهاد جعفری","meta_title":"دکتر فرهاد جعفری","meta_description":"دکتر فرهاد جعفری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فرهاد جعفری","token":"fd4411d3a4f57945","national_code":null,"pivot":{"book_id":3800297,"author_id":1924615,"created_at":"2023-03-22 18:05:47","updated_at":"2023-03-22 18:05:47","role":"writer"}},{"id":1924616,"title":"دکتر ملیحه امین زاده","meta_title":"دکتر ملیحه امین زاده","meta_description":"دکتر ملیحه امین زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ملیحه امین زاده","token":"a06c6b29ec7d945a","national_code":null,"pivot":{"book_id":3800297,"author_id":1924616,"created_at":"2023-03-22 18:05:47","updated_at":"2023-03-22 18:05:47","role":"writer"}},{"id":1924617,"title":"دکتر لیلا معین","meta_title":"دکتر لیلا معین","meta_description":"دکتر لیلا معین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"لیلا معین","token":"afba2f30edc570d5","national_code":null,"pivot":{"book_id":3800297,"author_id":1924617,"created_at":"2023-03-22 18:05:47","updated_at":"2023-03-22 18:05:47","role":"writer"}},{"id":1924618,"title":"دکتر فاطمه گیتی نورد و همکاران","meta_title":"دکتر فاطمه گیتی نورد و همکاران","meta_description":"دکتر فاطمه گیتی نورد و همکاران - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فاطمه گیتی نورد و همکاران","token":"b73cc11b7a4ee81f","national_code":null,"pivot":{"book_id":3800297,"author_id":1924618,"created_at":"2023-03-22 18:05:47","updated_at":"2023-03-22 18:05:47","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/9ebf94c8e9737612","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/9ebf94c8e9737612","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1924615,"title":"دکتر فرهاد جعفری","meta_title":"دکتر فرهاد جعفری","meta_description":"دکتر فرهاد جعفری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فرهاد جعفری","token":"fd4411d3a4f57945","national_code":null,"pivot":{"book_id":3800297,"author_id":1924615,"created_at":"2023-03-22 18:05:47","updated_at":"2023-03-22 18:05:47","role":"writer"}},{"id":1924616,"title":"دکتر ملیحه امین زاده","meta_title":"دکتر ملیحه امین زاده","meta_description":"دکتر ملیحه امین زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ملیحه امین زاده","token":"a06c6b29ec7d945a","national_code":null,"pivot":{"book_id":3800297,"author_id":1924616,"created_at":"2023-03-22 18:05:47","updated_at":"2023-03-22 18:05:47","role":"writer"}},{"id":1924617,"title":"دکتر لیلا معین","meta_title":"دکتر لیلا معین","meta_description":"دکتر لیلا معین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"لیلا معین","token":"afba2f30edc570d5","national_code":null,"pivot":{"book_id":3800297,"author_id":1924617,"created_at":"2023-03-22 18:05:47","updated_at":"2023-03-22 18:05:47","role":"writer"}},{"id":1924618,"title":"دکتر فاطمه گیتی نورد و همکاران","meta_title":"دکتر فاطمه گیتی نورد و همکاران","meta_description":"دکتر فاطمه گیتی نورد و همکاران - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فاطمه گیتی نورد و همکاران","token":"b73cc11b7a4ee81f","national_code":null,"pivot":{"book_id":3800297,"author_id":1924618,"created_at":"2023-03-22 18:05:47","updated_at":"2023-03-22 18:05:47","role":"writer"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۱۲‌,‌۵۰۰","titleLink":"%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85","urlify":"%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85","pages_count_fa":"۱۴۴","previews":null,"score":0},{"id":3804289,"title":"نگاهی به تاریخ پزشکی ایران در دوره پس از اسلام","price":12500,"ebook_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۲‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۴‌,‌۴۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/159a8e45adb2124e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/159a8e45adb2124e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/159a8e45adb2124e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/159a8e45adb2124e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/159a8e45adb2124e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121475","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1394,"nobat_chap":1,"description":"تمدن اسلام در تعمیم آموزش و شکوفاسازی استعدادها و سرانجام، ظهور دانشمندان بزرگ، نقشی بی‌مانند ایفاکرده و برترین جایگاه را برای رشد علمی از جمله در عرصه پزشکی مهیا کرده‌ است و بی‌هیچ&zwn...","pages_count":144,"keywords":null,"token":"159a8e45adb2124e","created_at":"2023-04-04 10:07:39","updated_at":"2023-04-04 14:36:47","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-04 14:30:16","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1924615,"title":"دکتر فرهاد جعفری","meta_title":"دکتر فرهاد جعفری","meta_description":"دکتر فرهاد جعفری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فرهاد جعفری","token":"fd4411d3a4f57945","created_at":"2023-03-22 18:05:47","updated_at":"2023-03-22 18:05:47","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1924617,"title":"دکتر لیلا معین","meta_title":"دکتر لیلا معین","meta_description":"دکتر لیلا معین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"لیلا معین","token":"afba2f30edc570d5","created_at":"2023-03-22 18:05:47","updated_at":"2023-03-22 18:05:47","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931105,"title":"دکتر ملیحه امین‌زاده","meta_title":"دکتر ملیحه امین‌زاده","meta_description":"دکتر ملیحه امین‌زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ملیحه امین‌زاده","token":"acdcefd299f7f1d6","created_at":"2023-04-04 10:14:38","updated_at":"2023-04-04 10:14:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931106,"title":"دکتر فاطمه گیتی‌نورد","meta_title":"دکتر فاطمه گیتی‌نورد","meta_description":"دکتر فاطمه گیتی‌نورد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فاطمه گیتی‌نورد","token":"bce12a280ba4903f","created_at":"2023-04-04 10:14:38","updated_at":"2023-04-04 10:14:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931107,"title":"دکتر ناصر رضایی‌پور","meta_title":"دکتر ناصر رضایی‌پور","meta_description":"دکتر ناصر رضایی‌پور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ناصر رضایی‌پور","token":"de625b0d5a702b2b","created_at":"2023-04-04 10:14:38","updated_at":"2023-04-04 10:14:38","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1924615,"title":"دکتر فرهاد جعفری","meta_title":"دکتر فرهاد جعفری","meta_description":"دکتر فرهاد جعفری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فرهاد جعفری","token":"fd4411d3a4f57945","created_at":"2023-03-22 18:05:47","updated_at":"2023-03-22 18:05:47","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1924617,"title":"دکتر لیلا معین","meta_title":"دکتر لیلا معین","meta_description":"دکتر لیلا معین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"لیلا معین","token":"afba2f30edc570d5","created_at":"2023-03-22 18:05:47","updated_at":"2023-03-22 18:05:47","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931105,"title":"دکتر ملیحه امین‌زاده","meta_title":"دکتر ملیحه امین‌زاده","meta_description":"دکتر ملیحه امین‌زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ملیحه امین‌زاده","token":"acdcefd299f7f1d6","created_at":"2023-04-04 10:14:38","updated_at":"2023-04-04 10:14:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931106,"title":"دکتر فاطمه گیتی‌نورد","meta_title":"دکتر فاطمه گیتی‌نورد","meta_description":"دکتر فاطمه گیتی‌نورد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فاطمه گیتی‌نورد","token":"bce12a280ba4903f","created_at":"2023-04-04 10:14:38","updated_at":"2023-04-04 10:14:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931107,"title":"دکتر ناصر رضایی‌پور","meta_title":"دکتر ناصر رضایی‌پور","meta_description":"دکتر ناصر رضایی‌پور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ناصر رضایی‌پور","token":"de625b0d5a702b2b","created_at":"2023-04-04 10:14:38","updated_at":"2023-04-04 10:14:38","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788237,"file":"642bb7a3c8bb02.35168273.pdf","book_id":3804289,"toc":null,"created_at":"2023-04-04 10:07:39","updated_at":"2023-04-04 14:36:47","process_started_at":"2023-04-04 10:07:43","process_done_at":"2023-04-04 10:07:45","process_failed_at":null,"pages_count":144,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"1dd1803bf6e7e12087d590f98a15befe8cfa541c59868ddfbc9be44f10bb8c1b4b4fafda684aed33eb5ed382931b0068d485bd9f85bddbf28839246fee589846","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۴۴"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۲‌,‌۵۰۰","titleLink":"%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85","urlify":"%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85","pages_count_fa":"۱۴۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1924615/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"دکتر-فرهاد-جعفری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"108ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"110ms","total":"218ms"},"extra":{"id":1924615,"title":" ","token":"fd4411d3a4f57945","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19