دانلود کتاب های دکتر لیلا معین دانلود کتاب های دکتر لیلا معین

نگاهی به تاریخ پزشکی ایران در دوره پس از اسلام

دکتر فرهاد جعفری , دکتر لیلا معین , دکتر ملیحه امین‌زاده , دکتر فاطمه گیتی‌نورد , دکتر ناصر رضایی‌پور ,
{"query":"BSS::A::*::I::1924617::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804289,"title":"نگاهی به تاریخ پزشکی ایران در دوره پس از اسلام","price":12500,"ebook_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۲‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۴‌,‌۴۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/159a8e45adb2124e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/159a8e45adb2124e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/159a8e45adb2124e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/159a8e45adb2124e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/159a8e45adb2124e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121475","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1394,"nobat_chap":1,"description":"تمدن اسلام در تعمیم آموزش و شکوفاسازی استعدادها و سرانجام، ظهور دانشمندان بزرگ، نقشی بی‌مانند ایفاکرده و برترین جایگاه را برای رشد علمی از جمله در عرصه پزشکی مهیا کرده‌ است و بی‌هیچ&zwn...","pages_count":144,"keywords":null,"token":"159a8e45adb2124e","created_at":"2023-04-04 10:07:39","updated_at":"2023-04-04 14:36:47","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-04 14:30:16","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1924615,"title":"دکتر فرهاد جعفری","meta_title":"دکتر فرهاد جعفری","meta_description":"دکتر فرهاد جعفری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فرهاد جعفری","token":"fd4411d3a4f57945","created_at":"2023-03-22 18:05:47","updated_at":"2023-03-22 18:05:47","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1924617,"title":"دکتر لیلا معین","meta_title":"دکتر لیلا معین","meta_description":"دکتر لیلا معین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"لیلا معین","token":"afba2f30edc570d5","created_at":"2023-03-22 18:05:47","updated_at":"2023-03-22 18:05:47","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931105,"title":"دکتر ملیحه امین‌زاده","meta_title":"دکتر ملیحه امین‌زاده","meta_description":"دکتر ملیحه امین‌زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ملیحه امین‌زاده","token":"acdcefd299f7f1d6","created_at":"2023-04-04 10:14:38","updated_at":"2023-04-04 10:14:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931106,"title":"دکتر فاطمه گیتی‌نورد","meta_title":"دکتر فاطمه گیتی‌نورد","meta_description":"دکتر فاطمه گیتی‌نورد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فاطمه گیتی‌نورد","token":"bce12a280ba4903f","created_at":"2023-04-04 10:14:38","updated_at":"2023-04-04 10:14:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931107,"title":"دکتر ناصر رضایی‌پور","meta_title":"دکتر ناصر رضایی‌پور","meta_description":"دکتر ناصر رضایی‌پور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ناصر رضایی‌پور","token":"de625b0d5a702b2b","created_at":"2023-04-04 10:14:38","updated_at":"2023-04-04 10:14:38","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1924615,"title":"دکتر فرهاد جعفری","meta_title":"دکتر فرهاد جعفری","meta_description":"دکتر فرهاد جعفری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فرهاد جعفری","token":"fd4411d3a4f57945","created_at":"2023-03-22 18:05:47","updated_at":"2023-03-22 18:05:47","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1924617,"title":"دکتر لیلا معین","meta_title":"دکتر لیلا معین","meta_description":"دکتر لیلا معین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"لیلا معین","token":"afba2f30edc570d5","created_at":"2023-03-22 18:05:47","updated_at":"2023-03-22 18:05:47","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931105,"title":"دکتر ملیحه امین‌زاده","meta_title":"دکتر ملیحه امین‌زاده","meta_description":"دکتر ملیحه امین‌زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ملیحه امین‌زاده","token":"acdcefd299f7f1d6","created_at":"2023-04-04 10:14:38","updated_at":"2023-04-04 10:14:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931106,"title":"دکتر فاطمه گیتی‌نورد","meta_title":"دکتر فاطمه گیتی‌نورد","meta_description":"دکتر فاطمه گیتی‌نورد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فاطمه گیتی‌نورد","token":"bce12a280ba4903f","created_at":"2023-04-04 10:14:38","updated_at":"2023-04-04 10:14:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931107,"title":"دکتر ناصر رضایی‌پور","meta_title":"دکتر ناصر رضایی‌پور","meta_description":"دکتر ناصر رضایی‌پور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ناصر رضایی‌پور","token":"de625b0d5a702b2b","created_at":"2023-04-04 10:14:38","updated_at":"2023-04-04 10:14:38","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788237,"file":"642bb7a3c8bb02.35168273.pdf","book_id":3804289,"toc":null,"created_at":"2023-04-04 10:07:39","updated_at":"2023-04-04 14:36:47","process_started_at":"2023-04-04 10:07:43","process_done_at":"2023-04-04 10:07:45","process_failed_at":null,"pages_count":144,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"1dd1803bf6e7e12087d590f98a15befe8cfa541c59868ddfbc9be44f10bb8c1b4b4fafda684aed33eb5ed382931b0068d485bd9f85bddbf28839246fee589846","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۴۴"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۲‌,‌۵۰۰","titleLink":"%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85","urlify":"%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85","pages_count_fa":"۱۴۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1924617/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-لیلا-معین","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"277ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"281ms","total":"558ms"},"extra":{"id":1924617,"title":" ","token":"afba2f30edc570d5","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19