دانلود کتاب های دکتر دانیال بوستان دانلود کتاب های دکتر دانیال بوستان

{"query":"BSS::A::*::I::1925818::*","current_page":1,"items":2,"data":[{"id":3804614,"title":"فراتر از آردوینو آموزش AVR به کمک آردوینو","price":12000,"ebook_price":"۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"۴‌,‌۲۰۰","print_price":"۱۲‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/904db28a983e32a1/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/904db28a983e32a1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/904db28a983e32a1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/904db28a983e32a1/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/904db28a983e32a1/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-9700-54-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1397,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":232,"keywords":null,"token":"904db28a983e32a1","created_at":"2023-11-13 14:29:05","updated_at":"2023-11-15 14:32:34","publisher_id":191,"deleted_at":null,"published_at":"2023-11-15 14:32:34","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی قوچان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1925818,"title":"دکتر دانیال بوستان","meta_title":"دکتر دانیال بوستان","meta_description":"دکتر دانیال بوستان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"دانیال بوستان","token":"08cd8e295061664a","created_at":"2023-03-23 00:20:54","updated_at":"2023-03-23 00:20:54","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1925819,"title":"دکتر هدی مودی","meta_title":"دکتر هدی مودی","meta_description":"دکتر هدی مودی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"هدی مودی","token":"ad341a8d42a73ef0","created_at":"2023-03-23 00:20:54","updated_at":"2023-03-23 00:20:54","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1925818,"title":"دکتر دانیال بوستان","meta_title":"دکتر دانیال بوستان","meta_description":"دکتر دانیال بوستان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"دانیال بوستان","token":"08cd8e295061664a","created_at":"2023-03-23 00:20:54","updated_at":"2023-03-23 00:20:54","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1925819,"title":"دکتر هدی مودی","meta_title":"دکتر هدی مودی","meta_description":"دکتر هدی مودی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"هدی مودی","token":"ad341a8d42a73ef0","created_at":"2023-03-23 00:20:54","updated_at":"2023-03-23 00:20:54","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788562,"file":"65520179e75f52.36496425.pdf","book_id":3804614,"toc":null,"created_at":"2023-11-13 14:29:06","updated_at":"2023-11-15 14:32:34","process_started_at":"2023-11-13 14:29:07","process_done_at":"2023-11-13 14:29:12","process_failed_at":null,"pages_count":232,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"eaf9744fa082057cb56d0947bafa51bb7ab1183538188519fd99e33856e47a07c685490eb31475b6970beb442148a6235e0243f0a115838b6e2407578ba0181c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۳۲"},"publisher":{"id":191,"title":"دانشگاه صنعتی قوچان","description":null,"token":"5bf8ff5c7b9167da","slug":"qiet"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۲‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-AVR-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A2%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D9%88","urlify":"%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-AVR-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A2%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D9%88","pages_count_fa":"۲۳۲","previews":null,"score":0},{"title":"فراتر از آردوینوآموزش AVR به کمک آردوینو","price":15000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d6ada1cd1d83fdfb/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d6ada1cd1d83fdfb/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d6ada1cd1d83fdfb/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/d6ada1cd1d83fdfb/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d6ada1cd1d83fdfb/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/d6ada1cd1d83fdfb/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9786009700547","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1397,"nobat_chap":1,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب فراتر از آردوینوآموزش AVR به کمک آردوینو از انتشارات برگزیده دانشگاه م...","pages_count":230,"token":"d6ada1cd1d83fdfb","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:08:42","available_for_web":false,"publisher_title":"دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":1925818,"title":"دکتر دانیال بوستان","meta_title":"دکتر دانیال بوستان","meta_description":"دکتر دانیال بوستان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"دانیال بوستان","token":"08cd8e295061664a","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801002,"author_id":1925818,"created_at":"2023-03-23 00:20:54","updated_at":"2023-03-23 00:20:54","role":"writer"}},{"id":1925819,"title":"دکتر هدی مودی","meta_title":"دکتر هدی مودی","meta_description":"دکتر هدی مودی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"هدی مودی","token":"ad341a8d42a73ef0","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801002,"author_id":1925819,"created_at":"2023-03-23 00:20:54","updated_at":"2023-03-23 00:20:54","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/d6ada1cd1d83fdfb","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/d6ada1cd1d83fdfb","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1925818,"title":"دکتر دانیال بوستان","meta_title":"دکتر دانیال بوستان","meta_description":"دکتر دانیال بوستان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"دانیال بوستان","token":"08cd8e295061664a","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801002,"author_id":1925818,"created_at":"2023-03-23 00:20:54","updated_at":"2023-03-23 00:20:54","role":"writer"}},{"id":1925819,"title":"دکتر هدی مودی","meta_title":"دکتر هدی مودی","meta_description":"دکتر هدی مودی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"هدی مودی","token":"ad341a8d42a73ef0","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801002,"author_id":1925819,"created_at":"2023-03-23 00:20:54","updated_at":"2023-03-23 00:20:54","role":"writer"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۱۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-AVR-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A2%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D9%88","urlify":"%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-AVR-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A2%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D9%88","pages_count_fa":"۲۳۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1925818/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"دکتر-دانیال-بوستان","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"13ms","total":"NaNms"},"extra":{}}
خرید یا کرایه
cancel
19