دانلود کتاب های زهرا طاهری دانلود کتاب های زهرا طاهری

اطلس گراف ها

علیرضا عبدالهی , زهرا طاهری , شهروز جانباز ,
{"query":"BSS::A::*::I::1926241::*","current_page":1,"items":2,"data":[{"title":"اطلس گراف ها","price":41000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9b7b59677791ad1c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9b7b59677791ad1c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9b7b59677791ad1c/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/9b7b59677791ad1c/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9b7b59677791ad1c/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/9b7b59677791ad1c/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9786001101625","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":1,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب اطلس گراف ها از انتشارات برگزیده دانشگاه اصفهان اقدام کنید.\nنحوه ثبت ...","pages_count":138,"token":"9b7b59677791ad1c","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:08:52","available_for_web":false,"publisher_title":"دانشگاه اصفهان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":41000,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":5414,"title":"علیرضا عبدالهی","meta_title":"علیرضا عبدالهی","meta_description":"علیرضا عبدالهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علیرضا","lastname":"عبدالهی","token":"d7326ab5595bed59","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801267,"author_id":5414,"created_at":"2023-03-23 03:32:31","updated_at":"2023-03-23 03:32:31","role":"writer"}},{"id":1926241,"title":"زهرا طاهری","meta_title":"زهرا طاهری","meta_description":"زهرا طاهری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"زهرا","lastname":"طاهری","token":"3413c03f8d3d03cd","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801267,"author_id":1926241,"created_at":"2023-03-23 03:32:31","updated_at":"2023-03-23 03:32:31","role":"writer"}},{"id":1926242,"title":"شهروز جانباز","meta_title":"شهروز جانباز","meta_description":"شهروز جانباز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"شهروز","lastname":"جانباز","token":"e5cb2bec7d8e1147","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801267,"author_id":1926242,"created_at":"2023-03-23 03:32:31","updated_at":"2023-03-23 03:32:31","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/9b7b59677791ad1c","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/9b7b59677791ad1c","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":5414,"title":"علیرضا عبدالهی","meta_title":"علیرضا عبدالهی","meta_description":"علیرضا عبدالهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علیرضا","lastname":"عبدالهی","token":"d7326ab5595bed59","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801267,"author_id":5414,"created_at":"2023-03-23 03:32:31","updated_at":"2023-03-23 03:32:31","role":"writer"}},{"id":1926241,"title":"زهرا طاهری","meta_title":"زهرا طاهری","meta_description":"زهرا طاهری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"زهرا","lastname":"طاهری","token":"3413c03f8d3d03cd","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801267,"author_id":1926241,"created_at":"2023-03-23 03:32:31","updated_at":"2023-03-23 03:32:31","role":"writer"}},{"id":1926242,"title":"شهروز جانباز","meta_title":"شهروز جانباز","meta_description":"شهروز جانباز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"شهروز","lastname":"جانباز","token":"e5cb2bec7d8e1147","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801267,"author_id":1926242,"created_at":"2023-03-23 03:32:31","updated_at":"2023-03-23 03:32:31","role":"writer"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۴۱‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%87%D8%A7","urlify":"%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۱۳۸","previews":null,"score":0},{"id":3804634,"title":"خود آموز تعمیر و عیب یابی کولر آبی","price":110000,"ebook_price":"۵۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۳‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7e49aa73fc8562cb/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7e49aa73fc8562cb/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7e49aa73fc8562cb/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7e49aa73fc8562cb/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7e49aa73fc8562cb/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786001812101","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":147,"keywords":null,"token":"7e49aa73fc8562cb","created_at":"2023-11-16 14:49:18","updated_at":"2023-11-21 13:19:52","publisher_id":137,"deleted_at":null,"published_at":"2023-11-21 13:19:52","available_for_web":1,"publisher_title":"سهادانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":110000,"cache":1,"authors":[{"id":1916723,"title":"مهندس فرشاد عسگری","meta_title":"مهندس فرشاد عسگری","meta_description":"مهندس فرشاد عسگری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"فرشاد عسگری","token":"824e6746e9e14c89","created_at":"2018-04-11 16:52:44","updated_at":"2018-04-11 16:52:44","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1926241,"title":"زهرا طاهری","meta_title":"زهرا طاهری","meta_description":"زهرا طاهری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"زهرا","lastname":"طاهری","token":"3413c03f8d3d03cd","created_at":"2023-03-23 03:32:31","updated_at":"2023-03-23 03:32:31","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1916723,"title":"مهندس فرشاد عسگری","meta_title":"مهندس فرشاد عسگری","meta_description":"مهندس فرشاد عسگری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"فرشاد عسگری","token":"824e6746e9e14c89","created_at":"2018-04-11 16:52:44","updated_at":"2018-04-11 16:52:44","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1926241,"title":"زهرا طاهری","meta_title":"زهرا طاهری","meta_description":"زهرا طاهری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"زهرا","lastname":"طاهری","token":"3413c03f8d3d03cd","created_at":"2023-03-23 03:32:31","updated_at":"2023-03-23 03:32:31","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788582,"file":"6555fab6c1ed69.82528437.pdf","book_id":3804634,"toc":null,"created_at":"2023-11-16 14:49:18","updated_at":"2023-11-21 13:19:52","process_started_at":"2023-11-16 14:49:19","process_done_at":"2023-11-16 14:49:21","process_failed_at":null,"pages_count":147,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"232b15d67727e08837c44e22d3c9fa060d07a4422fbdab25e4ef40d2e54e44e8a2695290b5103215e9cf5ede439330b259e316be660c263eb092f629b278be60","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۴۷"},"publisher":{"id":137,"title":"سهادانش","description":null,"token":"965b36791d184612","slug":"سهادانش"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DB%8C","urlify":"%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DB%8C","pages_count_fa":"۱۴۷","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1926241/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"زهرا-طاهری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"106ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"107ms","total":"213ms"},"extra":{"id":1926241,"title":" ","token":"3413c03f8d3d03cd","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19