دانلود کتاب های دکتر محسن پورخسروانی دانلود کتاب های دکتر محسن پورخسروانی

{"query":"SS::17257::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804495,"title":"رخدادها و مخاطرات ژیومورفیک (با تاکید بر فرآیندهای زمینی و هیدرواقلیمی)","price":325000,"ebook_price":"۱۶۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۸۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۹۷‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"۱۱۳‌,‌۷۵۰","print_price":"۳۲۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/341a96581494d13c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/341a96581494d13c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/341a96581494d13c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/341a96581494d13c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/341a96581494d13c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-201-123-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"341a96581494d13c","created_at":"2023-08-27 12:34:42","updated_at":"2024-05-07 18:56:09","publisher_id":147,"deleted_at":null,"published_at":"2023-09-02 12:30:00","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1926097,"title":"دکتر صادق کریمی","meta_title":"دکتر صادق کریمی","meta_description":"دکتر صادق کریمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"صادق کریمی","token":"7c8906ccc8cbb4c3","created_at":"2023-03-23 03:14:49","updated_at":"2023-03-23 03:14:49","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1927167,"title":"دکتر محسن پورخسروانی","meta_title":"دکتر محسن پورخسروانی","meta_description":"دکتر محسن پورخسروانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محسن پورخسروانی","token":"acb05ce5d74410b6","created_at":"2023-03-23 06:04:36","updated_at":"2023-03-23 06:04:36","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1926097,"title":"دکتر صادق کریمی","meta_title":"دکتر صادق کریمی","meta_description":"دکتر صادق کریمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"صادق کریمی","token":"7c8906ccc8cbb4c3","created_at":"2023-03-23 03:14:49","updated_at":"2023-03-23 03:14:49","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1927167,"title":"دکتر محسن پورخسروانی","meta_title":"دکتر محسن پورخسروانی","meta_description":"دکتر محسن پورخسروانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محسن پورخسروانی","token":"acb05ce5d74410b6","created_at":"2023-03-23 06:04:36","updated_at":"2023-03-23 06:04:36","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788443,"file":"64eb039aab69c0.75018272.pdf","book_id":3804495,"toc":null,"created_at":"2023-08-27 12:34:43","updated_at":"2024-05-07 18:56:09","process_started_at":"2023-08-27 12:34:44","process_done_at":"2023-08-27 12:34:48","process_failed_at":null,"pages_count":355,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"f1a65d585397913a7839872367e265b10b1cd21a47941879dd4fe0f975da011a78fb5b18bf255b1efbddc6ddcff0d6d0dabafb82fbc2642beb4314592aedf68b","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","description":null,"token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳۲۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%81%DB%8C%DA%A9--%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-","urlify":"%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%81%DB%8C%DA%A9--%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1927167/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-محسن-پورخسروانی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"112ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"140ms","total":"252ms"},"extra":{"id":1927167,"title":" ","token":"acb05ce5d74410b6","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19