دانلود کتاب های دکتر محسن سربیشه ای دانلود کتاب های دکتر محسن سربیشه ای

مکانیک کوانتومی جلد اول ( با تجدید نظر کامل)

دکتر محسن سربیشه ای , کلود کوهن-تانوجی , برنارد دیو , فرانک لالویه , محمدفرهاد رحیمی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1927407::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799655,"title":"مکانیک کوانتومی جلد اول ( با تجدید نظر کامل)","price":140000,"ebook_price":"۷۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/244ada95b4078994/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/244ada95b4078994/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/244ada95b4078994/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/244ada95b4078994/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/244ada95b4078994/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-1439-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1393,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون...","pages_count":540,"keywords":null,"token":"244ada95b4078994","created_at":"2023-03-15 13:18:49","updated_at":"2023-11-08 11:31:40","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-11-08 11:31:40","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1927407,"title":"دکتر محسن سربیشه ای","meta_title":"دکتر محسن سربیشه ای","meta_description":"دکتر محسن سربیشه ای - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محسن سربیشه ای","token":"6b7aac222b0323b6","created_at":"2023-03-23 06:49:21","updated_at":"2023-03-23 06:49:21","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931093,"title":"کلود کوهن-تانوجی","meta_title":"کلود کوهن-تانوجی","meta_description":"کلود کوهن-تانوجی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کلود","lastname":"کوهن-تانوجی","token":"652430123929e6db","created_at":"2023-04-01 11:30:26","updated_at":"2023-04-01 11:30:26","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931094,"title":"برنارد دیو","meta_title":"برنارد دیو","meta_description":"برنارد دیو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"برنارد","lastname":"دیو","token":"ef1acc59b258fc1f","created_at":"2023-04-01 11:30:26","updated_at":"2023-04-01 11:30:26","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931095,"title":"فرانک لالویه","meta_title":"فرانک لالویه","meta_description":"فرانک لالویه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرانک","lastname":"لالویه","token":"151c54e2b361268f","created_at":"2023-04-01 11:30:26","updated_at":"2023-04-01 11:30:26","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931096,"title":"محمدفرهاد رحیمی","meta_title":"محمدفرهاد رحیمی","meta_description":"محمدفرهاد رحیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدفرهاد","lastname":"رحیمی","token":"fcceac934520a8ad","created_at":"2023-04-01 11:30:26","updated_at":"2023-04-01 11:30:26","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931093,"title":"کلود کوهن-تانوجی","meta_title":"کلود کوهن-تانوجی","meta_description":"کلود کوهن-تانوجی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کلود","lastname":"کوهن-تانوجی","token":"652430123929e6db","created_at":"2023-04-01 11:30:26","updated_at":"2023-04-01 11:30:26","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931094,"title":"برنارد دیو","meta_title":"برنارد دیو","meta_description":"برنارد دیو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"برنارد","lastname":"دیو","token":"ef1acc59b258fc1f","created_at":"2023-04-01 11:30:26","updated_at":"2023-04-01 11:30:26","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931095,"title":"فرانک لالویه","meta_title":"فرانک لالویه","meta_description":"فرانک لالویه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرانک","lastname":"لالویه","token":"151c54e2b361268f","created_at":"2023-04-01 11:30:26","updated_at":"2023-04-01 11:30:26","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1927407,"title":"دکتر محسن سربیشه ای","meta_title":"دکتر محسن سربیشه ای","meta_description":"دکتر محسن سربیشه ای - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محسن سربیشه ای","token":"6b7aac222b0323b6","created_at":"2023-03-23 06:49:21","updated_at":"2023-03-23 06:49:21","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931096,"title":"محمدفرهاد رحیمی","meta_title":"محمدفرهاد رحیمی","meta_description":"محمدفرهاد رحیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدفرهاد","lastname":"رحیمی","token":"fcceac934520a8ad","created_at":"2023-04-01 11:30:26","updated_at":"2023-04-01 11:30:26","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788229,"file":"64119481e4dce8.58624375.pdf","book_id":3799655,"toc":null,"created_at":"2023-03-15 13:18:50","updated_at":"2023-11-08 11:31:40","process_started_at":"2023-10-21 13:42:39","process_done_at":"2023-10-21 13:42:40","process_failed_at":null,"pages_count":546,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"67d8b3fcb9841e6d7ff46f72c9d087aaf5236a2c2c6db80a508c24775bad10cc7d96e8ee22ef9501d0954bd6071dea5b409e3ac1b7cdfcd3486b5cb0c8fbee5d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۴۰"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84---%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-","urlify":"%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84---%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-","pages_count_fa":"۵۴۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1927407/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-محسن-سربیشه-ای","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"113ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"115ms","total":"228ms"},"extra":{"id":1927407,"title":" ","token":"6b7aac222b0323b6","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19