دانلود کتاب های جان وی . دمپسی دانلود کتاب های جان وی . دمپسی

طراحی و تکنولوژی آموزشی روندها و مسایل

رابرت ای .رایسر , دکتر مرتضی کرمی , جواد غلامی , جان وی . دمپسی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1929026::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3802890,"title":"طراحی و تکنولوژی آموزشی روندها و مسایل","price":220000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۲۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/eb7fab182ce08c50/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/eb7fab182ce08c50/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/eb7fab182ce08c50/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/eb7fab182ce08c50/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/eb7fab182ce08c50/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789649704050","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":2,"description":"بدون توضیحات","pages_count":416,"keywords":null,"token":"eb7fab182ce08c50","created_at":"2023-03-23 12:58:04","updated_at":"2023-05-17 13:35:07","publisher_id":129,"deleted_at":null,"published_at":"2023-05-17 13:35:07","available_for_web":1,"publisher_title":"کتابیران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":220000,"cache":1,"authors":[{"id":1970,"title":"رابرت ای .رایسر","meta_title":"رابرت ای .رایسر","meta_description":"رابرت ای .رایسر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رابرت","lastname":"ای .رایسر","token":"b902a97d375ec1cc","created_at":"2018-02-20 11:31:47","updated_at":"2018-02-20 11:31:47","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1974,"title":"دکتر مرتضی کرمی","meta_title":"دکتر مرتضی کرمی","meta_description":"دکتر مرتضی کرمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مرتضی کرمی","token":"810f2f8a5bdc9254","created_at":"2018-02-20 11:31:48","updated_at":"2018-02-20 11:31:48","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1976,"title":"جواد غلامی","meta_title":"جواد غلامی","meta_description":"جواد غلامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جواد","lastname":"غلامی","token":"4b7dfef7db0a1a13","created_at":"2018-02-20 11:31:48","updated_at":"2018-02-20 11:31:48","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1929026,"title":"جان وی . دمپسی","meta_title":"جان وی . دمپسی","meta_description":"جان وی . دمپسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جان","lastname":"وی . دمپسی","token":"76e545b16fbd6f8f","created_at":"2023-03-23 12:58:04","updated_at":"2023-03-23 12:58:04","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1970,"title":"رابرت ای .رایسر","meta_title":"رابرت ای .رایسر","meta_description":"رابرت ای .رایسر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رابرت","lastname":"ای .رایسر","token":"b902a97d375ec1cc","created_at":"2018-02-20 11:31:47","updated_at":"2018-02-20 11:31:47","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1929026,"title":"جان وی . دمپسی","meta_title":"جان وی . دمپسی","meta_description":"جان وی . دمپسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جان","lastname":"وی . دمپسی","token":"76e545b16fbd6f8f","created_at":"2023-03-23 12:58:04","updated_at":"2023-03-23 12:58:04","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1974,"title":"دکتر مرتضی کرمی","meta_title":"دکتر مرتضی کرمی","meta_description":"دکتر مرتضی کرمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مرتضی کرمی","token":"810f2f8a5bdc9254","created_at":"2018-02-20 11:31:48","updated_at":"2018-02-20 11:31:48","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1976,"title":"جواد غلامی","meta_title":"جواد غلامی","meta_description":"جواد غلامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جواد","lastname":"غلامی","token":"4b7dfef7db0a1a13","created_at":"2018-02-20 11:31:48","updated_at":"2018-02-20 11:31:48","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84","urlify":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84","pages_count_fa":"۴۱۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1929026/%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C-.-%D8%AF%D9%85%D9%BE%D8%B3%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"جان-وی-.-دمپسی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"91ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"92ms","total":"183ms"},"extra":{"id":1929026,"title":" ","token":"76e545b16fbd6f8f","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19