دانلود کتاب های دکتر عباس سقایی دانلود کتاب های دکتر عباس سقایی

طراحی برای شش سیگما

دکتر امیرحسین امیری , دکتر عباس سقایی , دکتر رسول نورالسنای ,
{"query":"BSS::A::*::I::1929301::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804333,"title":"طراحی برای شش سیگما","price":8800,"ebook_price":"۴۲‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۱‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۵‌,‌۲۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e7fbedb222fca649/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e7fbedb222fca649/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e7fbedb222fca649/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e7fbedb222fca649/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e7fbedb222fca649/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121178","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1392,"nobat_chap":1,"description":"شش سیگما یک روش سیستماتیک و قدرتمند است که از روش‌ها و ابزارهای مختلف برای بهبود کیفیت فرایندها، محصولات و خدمات استفاده می‌نماید. در دنیای رقابتی امروز شش سیگما می‌تواند برگ برنده شرکت...","pages_count":274,"keywords":null,"token":"e7fbedb222fca649","created_at":"2023-04-16 10:58:51","updated_at":"2023-04-18 15:10:32","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-18 15:10:32","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923760,"title":"دکتر امیرحسین امیری","meta_title":"دکتر امیرحسین امیری","meta_description":"دکتر امیرحسین امیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"امیرحسین امیری","token":"81acba8cf5d02534","created_at":"2023-03-18 22:10:15","updated_at":"2023-03-18 22:10:15","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1929301,"title":"دکتر عباس سقایی","meta_title":"دکتر عباس سقایی","meta_description":"دکتر عباس سقایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عباس سقایی","token":"03b79abc432f4a29","created_at":"2023-03-23 13:12:03","updated_at":"2023-03-23 13:12:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931178,"title":"دکتر رسول نورالسنای","meta_title":"دکتر رسول نورالسنای","meta_description":"دکتر رسول نورالسنای - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رسول نورالسنای","token":"aa8c8738d50b2201","created_at":"2023-04-16 11:14:23","updated_at":"2023-04-16 11:14:23","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923760,"title":"دکتر امیرحسین امیری","meta_title":"دکتر امیرحسین امیری","meta_description":"دکتر امیرحسین امیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"امیرحسین امیری","token":"81acba8cf5d02534","created_at":"2023-03-18 22:10:15","updated_at":"2023-03-18 22:10:15","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1929301,"title":"دکتر عباس سقایی","meta_title":"دکتر عباس سقایی","meta_description":"دکتر عباس سقایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عباس سقایی","token":"03b79abc432f4a29","created_at":"2023-03-23 13:12:03","updated_at":"2023-03-23 13:12:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931178,"title":"دکتر رسول نورالسنای","meta_title":"دکتر رسول نورالسنای","meta_description":"دکتر رسول نورالسنای - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رسول نورالسنای","token":"aa8c8738d50b2201","created_at":"2023-04-16 11:14:23","updated_at":"2023-04-16 11:14:23","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788281,"file":"643b95a41f8598.21582910.pdf","book_id":3804333,"toc":null,"created_at":"2023-04-16 10:58:52","updated_at":"2023-04-18 15:10:32","process_started_at":"2023-04-16 10:58:53","process_done_at":"2023-04-16 10:58:57","process_failed_at":null,"pages_count":274,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"2b6bd68282371492efd7d1e19731d0de9f5aeef813260b732e3b538edeecd961840235e4cfcdd5c8dad90158ca172d209ab7b0154765461e9d4674ba08a1483b","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۷۴"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۸‌,‌۸۰۰","titleLink":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%85%D8%A7","urlify":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%85%D8%A7","pages_count_fa":"۲۷۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1929301/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-عباس-سقایی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"127ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"129ms","total":"256ms"},"extra":{"id":1929301,"title":" ","token":"03b79abc432f4a29","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19