دانلود کتاب های فاطمه مصلحی مصحل آبادی دانلود کتاب های فاطمه مصلحی مصحل آبادی

{"query":"BSS::A::*::I::1931092::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799658,"title":"واژگان کشاورزی (ویراست دوم)","price":79200,"ebook_price":"۳۹‌,‌۶۰۰","rent_3_price":"۱۹‌,‌۸۰۰","rent_6_price":"۲۳‌,‌۷۶۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/90beea07af33799e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/90beea07af33799e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/90beea07af33799e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/90beea07af33799e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/90beea07af33799e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1392,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":1202,"keywords":null,"token":"90beea07af33799e","created_at":"2023-03-15 13:46:35","updated_at":"2023-04-01 15:17:00","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 11:24:26","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1931091,"title":"محمد رضا داهی","meta_title":"محمد رضا داهی","meta_description":"محمد رضا داهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"رضا داهی","token":"92c93a8fa6b9eca4","created_at":"2023-04-01 11:28:31","updated_at":"2023-04-01 11:28:31","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931092,"title":"فاطمه مصلحی مصحل آبادی","meta_title":"فاطمه مصلحی مصحل آبادی","meta_description":"فاطمه مصلحی مصحل آبادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فاطمه","lastname":"مصلحی مصحل آبادی","token":"4c37c39b4a452a5d","created_at":"2023-04-01 11:28:31","updated_at":"2023-04-01 11:28:31","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931091,"title":"محمد رضا داهی","meta_title":"محمد رضا داهی","meta_description":"محمد رضا داهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"رضا داهی","token":"92c93a8fa6b9eca4","created_at":"2023-04-01 11:28:31","updated_at":"2023-04-01 11:28:31","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931092,"title":"فاطمه مصلحی مصحل آبادی","meta_title":"فاطمه مصلحی مصحل آبادی","meta_description":"فاطمه مصلحی مصحل آبادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فاطمه","lastname":"مصلحی مصحل آبادی","token":"4c37c39b4a452a5d","created_at":"2023-04-01 11:28:31","updated_at":"2023-04-01 11:28:31","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788232,"file":"64119b03a2eb49.25255982.pdf","book_id":3799658,"toc":null,"created_at":"2023-03-15 13:46:35","updated_at":"2023-04-01 11:28:31","process_started_at":"2023-03-15 13:46:36","process_done_at":"2023-03-15 13:47:06","process_failed_at":null,"pages_count":688,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"60a8b475e49d4ce89c85c679e10833aaeee8b6c98218bb3fef8ae7a7159d9c9a1f2b52ae1ae566708d1f1b24339f879f86bb9e47b5d3259243db92cfde78497f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۲۰۲"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۷۹‌,‌۲۰۰","titleLink":"%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C--%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-","urlify":"%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C--%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-","pages_count_fa":"۱۲۰۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931092/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%84-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"فاطمه-مصلحی-مصحل-آبادی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"97ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"99ms","total":"196ms"},"extra":{"id":1931092,"title":" ","token":"4c37c39b4a452a5d","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19