دانلود کتاب های رویل ونس چرچیل دانلود کتاب های رویل ونس چرچیل

{"query":"BSS::A::*::I::1931098::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799652,"title":"متغیرهای مختلط و کاربردهای آن (ویراست هفتم)","price":140000,"ebook_price":"۷۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۲‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5cf5a4059fe211ef/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5cf5a4059fe211ef/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5cf5a4059fe211ef/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5cf5a4059fe211ef/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5cf5a4059fe211ef/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-1337-0","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":5,"description":"کتاب متغیرهای مختلط و کاربردهای آن (ویراست هفتم) از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال 1401 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای امیر خسروی به تالیف درآمده و درحال حا...","pages_count":547,"keywords":null,"token":"5cf5a4059fe211ef","created_at":"2023-03-15 12:46:58","updated_at":"2023-04-01 15:17:00","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 11:48:07","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":240000,"cache":1,"authors":[{"id":1923722,"title":"امیر خسروی","meta_title":"امیر خسروی","meta_description":"امیر خسروی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیر","lastname":"خسروی","token":"41a1c56c0a93532e","created_at":"2023-03-15 12:54:43","updated_at":"2023-03-15 12:54:43","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931097,"title":"جیمزوارد براون","meta_title":"جیمزوارد براون","meta_description":"جیمزوارد براون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جیمزوارد","lastname":"براون","token":"63caf699cc0c1ce5","created_at":"2023-04-01 11:48:07","updated_at":"2023-04-01 11:48:07","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931098,"title":"رویل ونس چرچیل","meta_title":"رویل ونس چرچیل","meta_description":"رویل ونس چرچیل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رویل","lastname":"ونس چرچیل","token":"a99647f29625b8c3","created_at":"2023-04-01 11:48:07","updated_at":"2023-04-01 11:48:07","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931097,"title":"جیمزوارد براون","meta_title":"جیمزوارد براون","meta_description":"جیمزوارد براون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جیمزوارد","lastname":"براون","token":"63caf699cc0c1ce5","created_at":"2023-04-01 11:48:07","updated_at":"2023-04-01 11:48:07","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931098,"title":"رویل ونس چرچیل","meta_title":"رویل ونس چرچیل","meta_description":"رویل ونس چرچیل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رویل","lastname":"ونس چرچیل","token":"a99647f29625b8c3","created_at":"2023-04-01 11:48:07","updated_at":"2023-04-01 11:48:07","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1923722,"title":"امیر خسروی","meta_title":"امیر خسروی","meta_description":"امیر خسروی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیر","lastname":"خسروی","token":"41a1c56c0a93532e","created_at":"2023-03-15 12:54:43","updated_at":"2023-03-15 12:54:43","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788226,"file":"64118d0acb0f61.67754697.pdf","book_id":3799652,"toc":null,"created_at":"2023-03-15 12:46:59","updated_at":"2023-04-01 11:48:07","process_started_at":"2023-03-15 12:47:00","process_done_at":"2023-03-15 12:47:45","process_failed_at":null,"pages_count":548,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"fc4870b9a3677e736948bde15a897d3faa83e842e804bd5055e4de240569c2c9de093041d9abb9ac031b9e59c3e419efab260601c20d6c19f96251eb272915e7","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۴۷"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%B7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86--%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-","urlify":"%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%B7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86--%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-","pages_count_fa":"۵۴۷","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931098/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%88%D9%86%D8%B3-%DA%86%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%84","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"رویل-ونس-چرچیل","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"101ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"103ms","total":"204ms"},"extra":{"id":1931098,"title":" ","token":"a99647f29625b8c3","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19