دانلود کتاب های سوسن قهرمانی قاجار دانلود کتاب های سوسن قهرمانی قاجار

{"query":"BSS::A::*::I::1931099::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799649,"title":"ماجرای علم از زبان صداهای ناشنیده","price":60000,"ebook_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d951633343db4fad/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d951633343db4fad/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d951633343db4fad/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d951633343db4fad/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d951633343db4fad/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-01-1437-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1392,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":252,"keywords":null,"token":"d951633343db4fad","created_at":"2023-03-15 12:09:40","updated_at":"2023-04-01 15:17:00","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 11:49:34","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1931099,"title":"سوسن قهرمانی قاجار","meta_title":"سوسن قهرمانی قاجار","meta_description":"سوسن قهرمانی قاجار - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سوسن","lastname":"قهرمانی قاجار","token":"47785ce7a9819bdc","created_at":"2023-04-01 11:49:34","updated_at":"2023-04-01 11:49:34","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931100,"title":"سید عبدالحمید میر حسینی","meta_title":"سید عبدالحمید میر حسینی","meta_description":"سید عبدالحمید میر حسینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید","lastname":"عبدالحمید میر حسینی","token":"5577b369f9dea6fc","created_at":"2023-04-01 11:49:34","updated_at":"2023-04-01 11:49:34","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931099,"title":"سوسن قهرمانی قاجار","meta_title":"سوسن قهرمانی قاجار","meta_description":"سوسن قهرمانی قاجار - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سوسن","lastname":"قهرمانی قاجار","token":"47785ce7a9819bdc","created_at":"2023-04-01 11:49:34","updated_at":"2023-04-01 11:49:34","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931100,"title":"سید عبدالحمید میر حسینی","meta_title":"سید عبدالحمید میر حسینی","meta_description":"سید عبدالحمید میر حسینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید","lastname":"عبدالحمید میر حسینی","token":"5577b369f9dea6fc","created_at":"2023-04-01 11:49:34","updated_at":"2023-04-01 11:49:34","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788223,"file":"6411844cb9a365.59746234.pdf","book_id":3799649,"toc":null,"created_at":"2023-03-15 12:09:40","updated_at":"2023-04-01 11:49:34","process_started_at":"2023-03-15 12:09:43","process_done_at":"2023-03-15 12:09:49","process_failed_at":null,"pages_count":252,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"fbe0f3dde314f232cfc17a27c783afa4c482d5274ca84e6a74967f256ef50cef4ffa061abccf545e5e33a8f4a4d2ff09d0f9fc6b5597516cbc95546b1f7ba671","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۵۲"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۶۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%87","urlify":"%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%87","pages_count_fa":"۲۵۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931099/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"سوسن-قهرمانی-قاجار","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"117ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"119ms","total":"236ms"},"extra":{"id":1931099,"title":" ","token":"47785ce7a9819bdc","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19