دانلود کتاب های مسعود پزشکمهر دانلود کتاب های مسعود پزشکمهر

راهنمای بیهوشی

جان سی. اسنو , فرهاد تختی , مسعود پزشکمهر ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931102::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3799646,"title":"راهنمای بیهوشی","price":39600,"ebook_price":"۱۹‌,‌۸۰۰","rent_3_price":"۹‌,‌۹۰۰","rent_6_price":"۱۱‌,‌۸۸۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/03a908b3dc5c792a/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/03a908b3dc5c792a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/03a908b3dc5c792a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/03a908b3dc5c792a/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/03a908b3dc5c792a/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"964-01-0892-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1377,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":612,"keywords":null,"token":"03a908b3dc5c792a","created_at":"2023-03-15 11:22:51","updated_at":"2023-04-01 15:17:00","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-01 11:53:36","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923715,"title":"جان سی. اسنو","meta_title":"جان سی. اسنو","meta_description":"جان سی. اسنو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جان","lastname":"سی. اسنو","token":"86e7c39685361188","created_at":"2023-03-15 11:32:20","updated_at":"2023-03-15 11:32:20","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931101,"title":"فرهاد تختی","meta_title":"فرهاد تختی","meta_description":"فرهاد تختی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرهاد","lastname":"تختی","token":"6779cfd246ab90f4","created_at":"2023-04-01 11:53:36","updated_at":"2023-04-01 11:53:36","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931102,"title":"مسعود پزشکمهر","meta_title":"مسعود پزشکمهر","meta_description":"مسعود پزشکمهر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مسعود","lastname":"پزشکمهر","token":"ef7c731fb0414591","created_at":"2023-04-01 11:53:36","updated_at":"2023-04-01 11:53:36","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1923715,"title":"جان سی. اسنو","meta_title":"جان سی. اسنو","meta_description":"جان سی. اسنو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جان","lastname":"سی. اسنو","token":"86e7c39685361188","created_at":"2023-03-15 11:32:20","updated_at":"2023-03-15 11:32:20","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931101,"title":"فرهاد تختی","meta_title":"فرهاد تختی","meta_description":"فرهاد تختی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرهاد","lastname":"تختی","token":"6779cfd246ab90f4","created_at":"2023-04-01 11:53:36","updated_at":"2023-04-01 11:53:36","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931102,"title":"مسعود پزشکمهر","meta_title":"مسعود پزشکمهر","meta_description":"مسعود پزشکمهر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مسعود","lastname":"پزشکمهر","token":"ef7c731fb0414591","created_at":"2023-04-01 11:53:36","updated_at":"2023-04-01 11:53:36","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788220,"file":"64117953d8e897.63914512.pdf","book_id":3799646,"toc":null,"created_at":"2023-03-15 11:22:52","updated_at":"2023-04-01 11:53:36","process_started_at":"2023-03-15 11:22:54","process_done_at":"2023-03-15 11:23:10","process_failed_at":null,"pages_count":601,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e6da425d0b154111076f651fa2d4be4c7fa365e25584caeaf46ac15a9481c10828cc38844d920596a3b3bf9691d0a8ff2b0df647502dd4a51b2d17538f6ddcec","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۱۲"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳۹‌,‌۶۰۰","titleLink":"%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C","urlify":"%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C","pages_count_fa":"۶۱۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931102/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D9%85%D9%87%D8%B1","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"مسعود-پزشکمهر","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"106ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"107ms","total":"213ms"},"extra":{"id":1931102,"title":" ","token":"ef7c731fb0414591","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19