دانلود کتاب های دکتر سید ابوالقاسم قدمی دانلود کتاب های دکتر سید ابوالقاسم قدمی

{"query":"BSS::A::*::I::1931108::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804293,"title":"بیوشیمی پروتیین","price":150000,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f04e444484692cda/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f04e444484692cda/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f04e444484692cda/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f04e444484692cda/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f04e444484692cda/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786227662931","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":217,"keywords":null,"token":"f04e444484692cda","created_at":"2023-04-04 12:53:15","updated_at":"2023-04-04 13:17:47","publisher_id":15,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-04 13:17:47","available_for_web":1,"publisher_title":"همراه علم","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931108,"title":"دکتر سید ابوالقاسم قدمی","meta_title":"دکتر سید ابوالقاسم قدمی","meta_description":"دکتر سید ابوالقاسم قدمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید ابوالقاسم قدمی","token":"c597d93f5f5df8b9","created_at":"2023-04-04 13:17:46","updated_at":"2023-04-04 13:17:46","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931108,"title":"دکتر سید ابوالقاسم قدمی","meta_title":"دکتر سید ابوالقاسم قدمی","meta_description":"دکتر سید ابوالقاسم قدمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید ابوالقاسم قدمی","token":"c597d93f5f5df8b9","created_at":"2023-04-04 13:17:46","updated_at":"2023-04-04 13:17:46","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788241,"file":"642bde73890593.59696025.pdf","book_id":3804293,"toc":null,"created_at":"2023-04-04 12:53:15","updated_at":"2023-04-04 13:17:47","process_started_at":"2023-04-04 12:53:16","process_done_at":"2023-04-04 12:53:20","process_failed_at":null,"pages_count":217,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"9ee58a053e90125f62accbbec2471eb76ce896d124c492c28ec9a61bb333604cc13ead8e5701a74b37f911457a1ed23b03c6f2162be9ef5eff183136dd020bb9","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۱۷"},"publisher":{"id":15,"title":"همراه علم","description":null,"token":"430351bb09614edd","slug":"he"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%DB%8C%D9%86","urlify":"%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%DB%8C%D9%86","pages_count_fa":"۲۱۷","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931108/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%82%D8%AF%D9%85%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-سید-ابوالقاسم-قدمی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"99ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"100ms","total":"199ms"},"extra":{"id":1931108,"title":" ","token":"c597d93f5f5df8b9","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19