دانلود کتاب های دکتر رضا کامران راد دانلود کتاب های دکتر رضا کامران راد

{"query":"BSS::A::*::I::1931109::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804292,"title":"روش‌های تجزیه‌وتحلیل آماری چندمتغیره با رویکرد کاربردی","price":139700,"ebook_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۶‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/93a4a44db733f613/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/93a4a44db733f613/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/93a4a44db733f613/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/93a4a44db733f613/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/93a4a44db733f613/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121482","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1394,"nobat_chap":1,"description":"علم آمار از جمله علومی است که بشر از گذشته با تکیه بر آن توانسته است تصمیمات قابل اتکایی را در تمامی ارکان زندگی اتخاذ نماید. در این خصوص بدون شک ورود علم آمار به تمامی علوم، بالاخص علوم مهندسی قابل ک...","pages_count":588,"keywords":null,"token":"93a4a44db733f613","created_at":"2023-04-04 11:46:02","updated_at":"2023-04-04 14:38:31","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-04 14:32:05","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":3100,"title":"دکتر مهدی بشیری","meta_title":"دکتر مهدی بشیری","meta_description":"دکتر مهدی بشیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مهدی بشیری","token":"a405ff2324bcec3b","created_at":"2018-02-20 11:32:06","updated_at":"2018-02-20 11:32:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931109,"title":"دکتر رضا کامران‌راد","meta_title":"دکتر رضا کامران‌راد","meta_description":"دکتر رضا کامران‌راد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رضا کامران‌راد","token":"afa963029ced13bc","created_at":"2023-04-04 13:46:52","updated_at":"2023-04-04 13:46:52","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":3100,"title":"دکتر مهدی بشیری","meta_title":"دکتر مهدی بشیری","meta_description":"دکتر مهدی بشیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مهدی بشیری","token":"a405ff2324bcec3b","created_at":"2018-02-20 11:32:06","updated_at":"2018-02-20 11:32:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931109,"title":"دکتر رضا کامران‌راد","meta_title":"دکتر رضا کامران‌راد","meta_description":"دکتر رضا کامران‌راد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رضا کامران‌راد","token":"afa963029ced13bc","created_at":"2023-04-04 13:46:52","updated_at":"2023-04-04 13:46:52","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788240,"file":"642bceb2d8d4f5.84814971.pdf","book_id":3804292,"toc":null,"created_at":"2023-04-04 11:46:03","updated_at":"2023-04-04 14:38:31","process_started_at":"2023-04-04 11:46:06","process_done_at":"2023-04-04 11:46:14","process_failed_at":null,"pages_count":588,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"0fc7609a7766ede698e309e9f8da8b8d880bf77b0b3c9d20b51b9c3e26fba7e46d0faeb307c348a2f535f0271fe28c0fe8b5bc1f46505a2a23a7259adae237a0","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۸۸"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۳۹‌,‌۷۰۰","titleLink":"%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C","urlify":"%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C","pages_count_fa":"۵۸۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931109/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%AF","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-رضا-کامران-راد","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"107ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"108ms","total":"215ms"},"extra":{}}
خرید یا کرایه
cancel
19