دانلود کتاب های دکتر جهانگیر پیام آرا دانلود کتاب های دکتر جهانگیر پیام آرا

{"query":"BSS::A::*::I::1931117::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804299,"title":"مکانیک آماری به روش ساده","price":14500,"ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9921a50371683478/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9921a50371683478/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9921a50371683478/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9921a50371683478/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9921a50371683478/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121499","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1394,"nobat_chap":1,"description":"برای سیستم‌های تشکیل شده از تعداد زیادی «نمایشگرها» و واماندگی مکانیک کلاسیک در تفسیرخواص چنین سیستم‌هایی منجر به خلق مکانیک آماری شد. روش مکانیک آماری مطالعۀ میانگین (رفتار آمار...","pages_count":364,"keywords":null,"token":"9921a50371683478","created_at":"2023-04-05 11:17:09","updated_at":"2023-04-05 13:41:09","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-05 13:26:32","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1931117,"title":"دکتر جهانگیر پیام‌آرا","meta_title":"دکتر جهانگیر پیام‌آرا","meta_description":"دکتر جهانگیر پیام‌آرا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"جهانگیر پیام‌آرا","token":"215573949b1359b4","created_at":"2023-04-05 11:20:40","updated_at":"2023-04-05 11:20:40","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931117,"title":"دکتر جهانگیر پیام‌آرا","meta_title":"دکتر جهانگیر پیام‌آرا","meta_description":"دکتر جهانگیر پیام‌آرا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"جهانگیر پیام‌آرا","token":"215573949b1359b4","created_at":"2023-04-05 11:20:40","updated_at":"2023-04-05 11:20:40","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788247,"file":"642d196d97a043.44003500.pdf","book_id":3804299,"toc":null,"created_at":"2023-04-05 11:17:09","updated_at":"2023-04-05 13:41:09","process_started_at":"2023-04-05 11:17:11","process_done_at":"2023-04-05 11:17:16","process_failed_at":null,"pages_count":364,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"8b59559469fd26d470bc834a334be9d717ab58c7ecfd465d012fb45a89a0fe2ab0c168ce1c28f9a488ef3031a85c33bcc15ac0c7087260e0b723728cd9fb32ae","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۶۴"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۴‌,‌۵۰۰","titleLink":"%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87","urlify":"%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87","pages_count_fa":"۳۶۴","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931117/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B1%D8%A7","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-جهانگیر-پیام-آرا","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"131ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"132ms","total":"263ms"},"extra":{"id":1931117,"title":" ","token":"215573949b1359b4","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19