دانلود کتاب های دکتر مهدی بشیری دانلود کتاب های دکتر مهدی بشیری

{"query":"BSS::A::*::I::1931119::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804302,"title":"الگوریتم ژنتیک در فضای تک و چندهدفه (مفاهیم و ابزارها)","price":13900,"ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c48f01f3243d938b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c48f01f3243d938b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c48f01f3243d938b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c48f01f3243d938b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c48f01f3243d938b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121352","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1393,"nobat_chap":1,"description":"در کتاب پیش رو، مبانی و قدم‌های الگوریتم ژنتیک در فضای تک و چندهدفه معرفی و تشریح ‌شده ‌است. الگوریتم ژنتیک به‌عنوان یک روش حل فراابتکاری در حل مسایل، توانایی‌ فزاینده‌ای...","pages_count":422,"keywords":null,"token":"c48f01f3243d938b","created_at":"2023-04-05 11:56:10","updated_at":"2023-04-05 13:39:40","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-05 13:29:40","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":6422,"title":"مهندس مجید جلیلی","meta_title":"مهندس مجید جلیلی","meta_description":"مهندس مجید جلیلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"مجید جلیلی","token":"fea47eaab0469926","created_at":"2018-02-20 11:32:54","updated_at":"2018-02-20 11:32:54","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931119,"title":"دکتر مهدی بشیری","meta_title":"دکتر مهدی بشیری","meta_description":"دکتر مهدی بشیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مهدی بشیری","token":"cb6d43afaa6ccfc7","created_at":"2023-04-05 12:07:55","updated_at":"2023-04-05 12:07:55","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":6422,"title":"مهندس مجید جلیلی","meta_title":"مهندس مجید جلیلی","meta_description":"مهندس مجید جلیلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"مجید جلیلی","token":"fea47eaab0469926","created_at":"2018-02-20 11:32:54","updated_at":"2018-02-20 11:32:54","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931119,"title":"دکتر مهدی بشیری","meta_title":"دکتر مهدی بشیری","meta_description":"دکتر مهدی بشیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مهدی بشیری","token":"cb6d43afaa6ccfc7","created_at":"2023-04-05 12:07:55","updated_at":"2023-04-05 12:07:55","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788250,"file":"642d2293172813.76956083.pdf","book_id":3804302,"toc":null,"created_at":"2023-04-05 11:56:11","updated_at":"2023-04-05 13:39:40","process_started_at":"2023-04-05 11:56:12","process_done_at":"2023-04-05 11:56:18","process_failed_at":null,"pages_count":422,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"d1fdaca28dc66f257bed539baf37369ecaeae14558391f57f3102d0694fbb179a40d9830649d8c8d9a676eaf768e8fc2a3ac3dbb31e478752650ba81e8e90dbb","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۲۲"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۳‌,‌۹۰۰","titleLink":"%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87--%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-","urlify":"%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87--%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-","pages_count_fa":"۴۲۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931119/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-مهدی-بشیری","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"18ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1931119,"title":" ","token":"cb6d43afaa6ccfc7","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19