دانلود کتاب های دکتر حشمت امیدی دانلود کتاب های دکتر حشمت امیدی

بذر گیاهان دارویی و زراعی

دکتر حشمت امیدی , مهندس لیلا جعفرزاده , دکتر حسنعلی نقدی بادی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931120::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804303,"title":"بذر گیاهان دارویی و زراعی","price":17500,"ebook_price":"۴۸‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۸‌,‌۸۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/509cab76dfae4c8f/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/509cab76dfae4c8f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/509cab76dfae4c8f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/509cab76dfae4c8f/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/509cab76dfae4c8f/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121208","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1393,"nobat_chap":1,"description":"امروزه، یکی از مشکلات اساسی بشر تامین نیازهای غذایی است؛ به‌گونه‌ای که امنیت غذایی به‌عنوان یکی از اهداف مهم، سرلوحه برنامه‌های دولت‌ها قرار گرفته ‌است. با توجه به اهمیت ...","pages_count":460,"keywords":null,"token":"509cab76dfae4c8f","created_at":"2023-04-05 12:11:17","updated_at":"2023-04-05 13:39:11","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-05 13:30:16","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1931120,"title":"دکتر حشمت امیدی","meta_title":"دکتر حشمت امیدی","meta_description":"دکتر حشمت امیدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حشمت امیدی","token":"825e04a310b40e8c","created_at":"2023-04-05 12:14:28","updated_at":"2023-04-05 12:14:28","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931121,"title":"مهندس لیلا جعفرزاده","meta_title":"مهندس لیلا جعفرزاده","meta_description":"مهندس لیلا جعفرزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"لیلا جعفرزاده","token":"737eaf441d813cf7","created_at":"2023-04-05 12:14:28","updated_at":"2023-04-05 12:14:28","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931122,"title":"دکتر حسنعلی نقدی بادی","meta_title":"دکتر حسنعلی نقدی بادی","meta_description":"دکتر حسنعلی نقدی بادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسنعلی نقدی بادی","token":"c65635ac23bc8b9b","created_at":"2023-04-05 12:14:28","updated_at":"2023-04-05 12:14:28","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931120,"title":"دکتر حشمت امیدی","meta_title":"دکتر حشمت امیدی","meta_description":"دکتر حشمت امیدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حشمت امیدی","token":"825e04a310b40e8c","created_at":"2023-04-05 12:14:28","updated_at":"2023-04-05 12:14:28","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931121,"title":"مهندس لیلا جعفرزاده","meta_title":"مهندس لیلا جعفرزاده","meta_description":"مهندس لیلا جعفرزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"لیلا جعفرزاده","token":"737eaf441d813cf7","created_at":"2023-04-05 12:14:28","updated_at":"2023-04-05 12:14:28","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931122,"title":"دکتر حسنعلی نقدی بادی","meta_title":"دکتر حسنعلی نقدی بادی","meta_description":"دکتر حسنعلی نقدی بادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسنعلی نقدی بادی","token":"c65635ac23bc8b9b","created_at":"2023-04-05 12:14:28","updated_at":"2023-04-05 12:14:28","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788251,"file":"642d261d9b0188.09188326.pdf","book_id":3804303,"toc":null,"created_at":"2023-04-05 12:11:17","updated_at":"2023-04-05 13:39:11","process_started_at":"2023-04-05 12:11:20","process_done_at":"2023-04-05 12:11:26","process_failed_at":null,"pages_count":460,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"089b0c9c7407ea268dd62ccb64d5f2ac42b1ac831ccdc4f40cb44f6741f4525c957e6e1f3cf985fb63283e158c5469859b455f27091319673c3e91b44ef6c245","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۶۰"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۷‌,‌۵۰۰","titleLink":"%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C","urlify":"%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C","pages_count_fa":"۴۶۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931120/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%B4%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-حشمت-امیدی","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"19ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1931120,"title":" ","token":"825e04a310b40e8c","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19