دانلود کتاب های یوشی هیسا سویاما دانلود کتاب های یوشی هیسا سویاما

ژنوتایپینگ دانه گرده

یوجی ایزاگی , یوشی هیسا سویاما , دکتر علایالدین کردناییج ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931135::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804308,"title":"ژنوتایپینگ دانه گرده","price":7000,"ebook_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/32150cf8bea67e35/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/32150cf8bea67e35/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/32150cf8bea67e35/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/32150cf8bea67e35/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/32150cf8bea67e35/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121383","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1393,"nobat_chap":1,"description":"گرده‌افشانی یکی حساس‌ترین مراحل در زادآوری موفقیت‌آمیز در بازدانگان و نهاندانگان به‌شمار می‌رود. تعیین میزان دانه گرده و الگوی توزیع و فراوری آن در خلال زادآوری گیاه می‌تواند به شناخت ما درباره زیست‌ب...","pages_count":182,"keywords":null,"token":"32150cf8bea67e35","created_at":"2023-04-05 14:24:51","updated_at":"2023-04-06 11:29:31","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-06 11:29:31","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":7898,"title":"یوجی ایزاگی","meta_title":"یوجی ایزاگی","meta_description":"یوجی ایزاگی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یوجی","lastname":"ایزاگی","token":"c3925ce08802a11d","created_at":"2018-02-20 11:33:15","updated_at":"2018-02-20 11:33:15","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931135,"title":"یوشی هیسا سویاما","meta_title":"یوشی هیسا سویاما","meta_description":"یوشی هیسا سویاما - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یوشی","lastname":"هیسا سویاما","token":"2a894c62c8c57a8a","created_at":"2023-04-05 14:31:09","updated_at":"2023-04-05 14:31:09","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931136,"title":"دکتر علایالدین کردناییج","meta_title":"دکتر علایالدین کردناییج","meta_description":"دکتر علایالدین کردناییج - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علایالدین کردناییج","token":"7dc33ba4d4f90daf","created_at":"2023-04-05 14:31:09","updated_at":"2023-04-05 14:31:09","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":7898,"title":"یوجی ایزاگی","meta_title":"یوجی ایزاگی","meta_description":"یوجی ایزاگی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یوجی","lastname":"ایزاگی","token":"c3925ce08802a11d","created_at":"2018-02-20 11:33:15","updated_at":"2018-02-20 11:33:15","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931135,"title":"یوشی هیسا سویاما","meta_title":"یوشی هیسا سویاما","meta_description":"یوشی هیسا سویاما - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یوشی","lastname":"هیسا سویاما","token":"2a894c62c8c57a8a","created_at":"2023-04-05 14:31:09","updated_at":"2023-04-05 14:31:09","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931136,"title":"دکتر علایالدین کردناییج","meta_title":"دکتر علایالدین کردناییج","meta_description":"دکتر علایالدین کردناییج - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علایالدین کردناییج","token":"7dc33ba4d4f90daf","created_at":"2023-04-05 14:31:09","updated_at":"2023-04-05 14:31:09","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788256,"file":"642d456b911751.59527283.pdf","book_id":3804308,"toc":null,"created_at":"2023-04-05 14:24:51","updated_at":"2023-04-06 11:29:31","process_started_at":"2023-04-05 14:24:53","process_done_at":"2023-04-05 14:24:56","process_failed_at":null,"pages_count":182,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"5c62346202252634c847a59254250f23b30f7c90bc1f0d58b75df742953731c06e884b5d07e5aab136d394a05bbf52a93a5804c84166fdc5b60bb5eb9faf9d12","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۸۲"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۷‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%98%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87","urlify":"%DA%98%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87","pages_count_fa":"۱۸۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931135/%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%B3%D8%A7-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A7","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"یوشی-هیسا-سویاما","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"31ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1931135,"title":" ","token":"2a894c62c8c57a8a","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19