دانلود کتاب های بهروز رییسی دانلود کتاب های بهروز رییسی

{"query":"BSS::A::*::I::1931137::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804310,"title":"سیستم‌های دینامیکی و نظریه معادلات دیفرانسیل","price":55000,"ebook_price":"۴۸‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۸‌,‌۸۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ce35a58a0da19009/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ce35a58a0da19009/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ce35a58a0da19009/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ce35a58a0da19009/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ce35a58a0da19009/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121345","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1393,"nobat_chap":1,"description":"این کتاب با رویکرد سیستم‌های دینامیکی نوشته ‌شده و بسیاری از مطالب آن را با این عنوان می‌توان ‌تدریس ‌کرد، با‌ این ‌حال در مواردی مهم مانند پایداری جواب‌های تنا...","pages_count":408,"keywords":null,"token":"ce35a58a0da19009","created_at":"2023-04-08 09:22:12","updated_at":"2023-04-08 20:01:51","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-08 20:01:51","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1931137,"title":"بهروز رییسی","meta_title":"بهروز رییسی","meta_description":"بهروز رییسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهروز","lastname":"رییسی","token":"282f7bc3e6af1d3c","created_at":"2023-04-08 09:26:16","updated_at":"2023-04-08 09:26:16","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931137,"title":"بهروز رییسی","meta_title":"بهروز رییسی","meta_description":"بهروز رییسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهروز","lastname":"رییسی","token":"282f7bc3e6af1d3c","created_at":"2023-04-08 09:26:16","updated_at":"2023-04-08 09:26:16","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788258,"file":"6430f2fd004821.51638638.pdf","book_id":3804310,"toc":null,"created_at":"2023-04-08 09:22:13","updated_at":"2023-04-08 20:01:51","process_started_at":"2023-04-08 09:22:15","process_done_at":"2023-04-08 09:22:21","process_failed_at":null,"pages_count":408,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"5ea310ae6efa678577cbfd5be511756dd02cd878a56b3f05bddbadd1309d1d5fff97424537edec194f8cd89290e06c94f7c95e8a168e05a08a1536683d327a44","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۰۸"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۵۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84","urlify":"%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84","pages_count_fa":"۴۰۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931137/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"بهروز-رییسی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"105ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"106ms","total":"211ms"},"extra":{"id":1931137,"title":" ","token":"282f7bc3e6af1d3c","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19