دانلود کتاب های مهندس سیدجواد حسینی نژاد دانلود کتاب های مهندس سیدجواد حسینی نژاد

{"query":"BSS::A::*::I::1931140::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804311,"title":"طراحی سیستم‌های صنعتی (1) (مکان‌یابی و استقرار تسهیلات)","price":19500,"ebook_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d8506ed352ed806d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d8506ed352ed806d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d8506ed352ed806d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d8506ed352ed806d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d8506ed352ed806d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789646120778","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1393,"nobat_chap":4,"description":"کتابی که در پیش رو دارید در زمینه مکان‌یابی و استقرار تسهیلات است که در ادبیات دانشگاهی خصوصاً در رشته مهندسی صنایع به طراحی سیستم‌های صنعتی معروف است. تمرکز کتاب عمدتاً بر مسایل مکان‌ی...","pages_count":882,"keywords":null,"token":"d8506ed352ed806d","created_at":"2023-04-08 09:28:43","updated_at":"2023-04-08 20:03:47","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-08 20:03:47","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931138,"title":"دکتر مهدی بشیری","meta_title":"دکتر مهدی بشیری","meta_description":"دکتر مهدی بشیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مهدی بشیری","token":"8a25557580ca4288","created_at":"2023-04-08 09:38:17","updated_at":"2023-04-08 09:38:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931139,"title":"مهندس سیدعباس حسینی جو","meta_title":"مهندس سیدعباس حسینی جو","meta_description":"مهندس سیدعباس حسینی جو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"سیدعباس حسینی جو","token":"d5d0cf344095fd26","created_at":"2023-04-08 09:38:17","updated_at":"2023-04-08 09:38:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931140,"title":"مهندس سیدجواد حسینی نژاد","meta_title":"مهندس سیدجواد حسینی نژاد","meta_description":"مهندس سیدجواد حسینی نژاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"سیدجواد حسینی نژاد","token":"61a5deae4c665095","created_at":"2023-04-08 09:38:17","updated_at":"2023-04-08 09:38:17","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931138,"title":"دکتر مهدی بشیری","meta_title":"دکتر مهدی بشیری","meta_description":"دکتر مهدی بشیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مهدی بشیری","token":"8a25557580ca4288","created_at":"2023-04-08 09:38:17","updated_at":"2023-04-08 09:38:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931139,"title":"مهندس سیدعباس حسینی جو","meta_title":"مهندس سیدعباس حسینی جو","meta_description":"مهندس سیدعباس حسینی جو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"سیدعباس حسینی جو","token":"d5d0cf344095fd26","created_at":"2023-04-08 09:38:17","updated_at":"2023-04-08 09:38:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931140,"title":"مهندس سیدجواد حسینی نژاد","meta_title":"مهندس سیدجواد حسینی نژاد","meta_description":"مهندس سیدجواد حسینی نژاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"سیدجواد حسینی نژاد","token":"61a5deae4c665095","created_at":"2023-04-08 09:38:17","updated_at":"2023-04-08 09:38:17","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788259,"file":"6430f4835d6356.08046421.pdf","book_id":3804311,"toc":null,"created_at":"2023-04-08 09:28:43","updated_at":"2023-04-08 20:03:47","process_started_at":"2023-04-08 09:28:45","process_done_at":"2023-04-08 09:28:58","process_failed_at":null,"pages_count":882,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"996e568167d402b1261a99788e712e07d7166fbae1c12e675a4e81421862cd29b06e3caf650ebd88cabe012769750ab4d19fb7ef5842ce5149b9367d3c4b1b90","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۸۸۲"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۹‌,‌۵۰۰","titleLink":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C--1---%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-","urlify":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C--1---%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-","pages_count_fa":"۸۸۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931140/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"مهندس-سیدجواد-حسینی-نژاد","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"98ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"99ms","total":"197ms"},"extra":{"id":1931140,"title":" ","token":"61a5deae4c665095","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19