دانلود کتاب های دیوید هریس دانلود کتاب های دیوید هریس

طراحی مدارهای مجتمع CMOS

نیل وست , دکتر ناصر محمدزاده , دیوید هریس ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931141::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804312,"title":"طراحی مدارهای مجتمع CMOS","price":19200,"ebook_price":"۵۸‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۹‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۴‌,‌۸۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/bd9b1e52ad458752/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/bd9b1e52ad458752/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/bd9b1e52ad458752/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/bd9b1e52ad458752/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/bd9b1e52ad458752/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121277","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1393,"nobat_chap":1,"description":"طراحی مدارهای مجتمع CMOS در سال 1985 میلادی، برای نخستین‌بار یک فلیپ فلاپ با 2 ترانزیستور روی یک تراشه ساخته شد. سال 2012 یک ریزپردازنده شرکت اینتل، بیش از 2 میلیارد ترانزیستور و یک حافظه فلش 16 ...","pages_count":563,"keywords":null,"token":"bd9b1e52ad458752","created_at":"2023-04-08 09:40:07","updated_at":"2023-04-08 20:04:41","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-08 20:04:41","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":7026,"title":"نیل وست","meta_title":"نیل وست","meta_description":"نیل وست - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"نیل","lastname":"وست","token":"973b5e8d8407a249","created_at":"2018-02-20 11:33:03","updated_at":"2018-02-20 11:33:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":7028,"title":"دکتر ناصر محمدزاده","meta_title":"دکتر ناصر محمدزاده","meta_description":"دکتر ناصر محمدزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ناصر محمدزاده","token":"0fd0f76f6257054f","created_at":"2018-02-20 11:33:03","updated_at":"2018-02-20 11:33:03","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931141,"title":"دیوید هریس","meta_title":"دیوید هریس","meta_description":"دیوید هریس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دیوید","lastname":"هریس","token":"bf6d472100c543e5","created_at":"2023-04-08 09:43:48","updated_at":"2023-04-08 09:43:48","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":7026,"title":"نیل وست","meta_title":"نیل وست","meta_description":"نیل وست - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"نیل","lastname":"وست","token":"973b5e8d8407a249","created_at":"2018-02-20 11:33:03","updated_at":"2018-02-20 11:33:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931141,"title":"دیوید هریس","meta_title":"دیوید هریس","meta_description":"دیوید هریس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دیوید","lastname":"هریس","token":"bf6d472100c543e5","created_at":"2023-04-08 09:43:48","updated_at":"2023-04-08 09:43:48","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":7028,"title":"دکتر ناصر محمدزاده","meta_title":"دکتر ناصر محمدزاده","meta_description":"دکتر ناصر محمدزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ناصر محمدزاده","token":"0fd0f76f6257054f","created_at":"2018-02-20 11:33:03","updated_at":"2018-02-20 11:33:03","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788260,"file":"6430f72f4f3a18.98528466.pdf","book_id":3804312,"toc":null,"created_at":"2023-04-08 09:40:07","updated_at":"2023-04-08 20:04:41","process_started_at":"2023-04-08 09:40:08","process_done_at":"2023-04-08 09:40:16","process_failed_at":null,"pages_count":563,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"6d500e4d0dd5da50dbe3a153a17e1bd817490a8841d67c3d5190e3e1efcc26c667884346f6bf6a4d7f3acb29dd51649a69e9a9f76dc48378e914e60051ee9d88","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۶۳"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۹‌,‌۲۰۰","titleLink":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-CMOS","urlify":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-CMOS","pages_count_fa":"۵۶۳","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931141/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B3","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دیوید-هریس","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"18ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1931141,"title":" ","token":"bf6d472100c543e5","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19