دانلود کتاب های دکتر محمدحسن میرزامحمدی دانلود کتاب های دکتر محمدحسن میرزامحمدی

{"query":"BSS::A::*::I::1931143::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804314,"title":"فلسفه تربیتی فارابی","price":7900,"ebook_price":"۲۸‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۴‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۶‌,‌۸۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fe9f7a120cbb2b31/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/fe9f7a120cbb2b31/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fe9f7a120cbb2b31/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fe9f7a120cbb2b31/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fe9f7a120cbb2b31/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121369","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1393,"nobat_chap":1,"description":"حکیم بزرگ، ابونصر فارابی، موسس فلسفه اسلامی است. این فیلسوف نامدار ایرانی، تحصیلات مقدماتی را در موطن خویش گذرانده و برای تکمیل علوم به مناطق مختلف جهان آن روز به‌ویژه بغداد مسافرت ‌کرده &zw...","pages_count":168,"keywords":null,"token":"fe9f7a120cbb2b31","created_at":"2023-04-08 10:03:01","updated_at":"2023-04-08 20:06:23","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-08 20:06:23","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1931143,"title":"دکتر محمدحسن میرزامحمدی","meta_title":"دکتر محمدحسن میرزامحمدی","meta_description":"دکتر محمدحسن میرزامحمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدحسن میرزامحمدی","token":"3f89dc83632b366f","created_at":"2023-04-08 10:05:31","updated_at":"2023-04-08 10:05:31","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931143,"title":"دکتر محمدحسن میرزامحمدی","meta_title":"دکتر محمدحسن میرزامحمدی","meta_description":"دکتر محمدحسن میرزامحمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدحسن میرزامحمدی","token":"3f89dc83632b366f","created_at":"2023-04-08 10:05:31","updated_at":"2023-04-08 10:05:31","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788262,"file":"6430fc8d74c5a7.26896749.pdf","book_id":3804314,"toc":null,"created_at":"2023-04-08 10:03:01","updated_at":"2023-04-08 20:06:23","process_started_at":"2023-04-08 10:03:03","process_done_at":"2023-04-08 10:03:05","process_failed_at":null,"pages_count":168,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"bf569a4c412c9b78cf27a962422ce1629690481441a7ab7da360a55d71dbb5efef46384d7e1ec01864713621a3b5b273fb2dee06684e291be6f94655ed04b96d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۶۸"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۷‌,‌۹۰۰","titleLink":"%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C","urlify":"%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C","pages_count_fa":"۱۶۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931143/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-محمدحسن-میرزامحمدی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"106ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"107ms","total":"213ms"},"extra":{"id":1931143,"title":" ","token":"3f89dc83632b366f","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19