دانلود کتاب های دکتر حمید مباشری دانلود کتاب های دکتر حمید مباشری

فلوسیتومتری: اساس، کاربرد و رفع خطاهای رایج

دکتر سوسن کبودانیان اردستانی , دکتر آمینا کریمی نیا , بهناز قره گزلو , دکتر حمید مباشری , دکتر طوبی غضنفری ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931146::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804315,"title":"فلوسیتومتری: اساس، کاربرد و رفع خطاهای رایج","price":15200,"ebook_price":"۳۲‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۶‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۹‌,‌۲۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2df6e86bdfbf5dd8/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2df6e86bdfbf5dd8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2df6e86bdfbf5dd8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2df6e86bdfbf5dd8/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2df6e86bdfbf5dd8/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121284","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1393,"nobat_chap":1,"description":"فلوسیتومتری روشی بسیار ارزشمند، دقیق، حساس و سریع برای شناسایی، شمارش و جداسازی ذرات میکروسکوپی معلق در جریانی از مایع است. این روش قادر است هم‌زمان با عبور ذرات منفرد از میان آشکارسازها با استفا...","pages_count":216,"keywords":null,"token":"2df6e86bdfbf5dd8","created_at":"2023-04-08 10:23:58","updated_at":"2023-04-09 09:49:06","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-09 09:49:06","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1923844,"title":"دکتر سوسن کبودانیان اردستانی","meta_title":"دکتر سوسن کبودانیان اردستانی","meta_description":"دکتر سوسن کبودانیان اردستانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سوسن کبودانیان اردستانی","token":"430f797e229050f4","created_at":"2023-03-21 11:50:24","updated_at":"2023-03-21 11:50:24","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931144,"title":"دکتر آمینا کریمی نیا","meta_title":"دکتر آمینا کریمی نیا","meta_description":"دکتر آمینا کریمی نیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"آمینا کریمی نیا","token":"8be4137627567fdf","created_at":"2023-04-08 10:33:38","updated_at":"2023-04-08 10:33:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931145,"title":"بهناز قره گزلو","meta_title":"بهناز قره گزلو","meta_description":"بهناز قره گزلو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهناز","lastname":"قره گزلو","token":"1bf449d8ddd9a135","created_at":"2023-04-08 10:33:38","updated_at":"2023-04-08 10:33:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931146,"title":"دکتر حمید مباشری","meta_title":"دکتر حمید مباشری","meta_description":"دکتر حمید مباشری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حمید مباشری","token":"2ae32ca4725c1375","created_at":"2023-04-08 10:33:38","updated_at":"2023-04-08 10:33:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931147,"title":"دکتر طوبی غضنفری","meta_title":"دکتر طوبی غضنفری","meta_description":"دکتر طوبی غضنفری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"طوبی غضنفری","token":"5913636ecbbaa1ae","created_at":"2023-04-08 10:33:38","updated_at":"2023-04-08 10:33:38","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1923844,"title":"دکتر سوسن کبودانیان اردستانی","meta_title":"دکتر سوسن کبودانیان اردستانی","meta_description":"دکتر سوسن کبودانیان اردستانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سوسن کبودانیان اردستانی","token":"430f797e229050f4","created_at":"2023-03-21 11:50:24","updated_at":"2023-03-21 11:50:24","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931144,"title":"دکتر آمینا کریمی نیا","meta_title":"دکتر آمینا کریمی نیا","meta_description":"دکتر آمینا کریمی نیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"آمینا کریمی نیا","token":"8be4137627567fdf","created_at":"2023-04-08 10:33:38","updated_at":"2023-04-08 10:33:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931145,"title":"بهناز قره گزلو","meta_title":"بهناز قره گزلو","meta_description":"بهناز قره گزلو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بهناز","lastname":"قره گزلو","token":"1bf449d8ddd9a135","created_at":"2023-04-08 10:33:38","updated_at":"2023-04-08 10:33:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931146,"title":"دکتر حمید مباشری","meta_title":"دکتر حمید مباشری","meta_description":"دکتر حمید مباشری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حمید مباشری","token":"2ae32ca4725c1375","created_at":"2023-04-08 10:33:38","updated_at":"2023-04-08 10:33:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931147,"title":"دکتر طوبی غضنفری","meta_title":"دکتر طوبی غضنفری","meta_description":"دکتر طوبی غضنفری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"طوبی غضنفری","token":"5913636ecbbaa1ae","created_at":"2023-04-08 10:33:38","updated_at":"2023-04-08 10:33:38","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788263,"file":"6431017713f555.23039796.pdf","book_id":3804315,"toc":null,"created_at":"2023-04-08 10:23:59","updated_at":"2023-04-09 09:49:06","process_started_at":"2023-04-08 10:24:02","process_done_at":"2023-04-08 10:24:06","process_failed_at":null,"pages_count":216,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"58b04715cf91a0b16aab9dc3a5fe8b7a12ea7e6900948148df16fea5c6e42542d01a7407791948a7fceb34cde94aed11fadd1ba183585a0faa5d79c1f8f01eeb","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۱۶"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۵‌,‌۲۰۰","titleLink":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C--%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC","urlify":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C--%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC","pages_count_fa":"۲۱۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931146/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-حمید-مباشری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"102ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"104ms","total":"206ms"},"extra":{"id":1931146,"title":" ","token":"2ae32ca4725c1375","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19