دانلود کتاب های دکتر ابوالفضل تاری مرزآباد دانلود کتاب های دکتر ابوالفضل تاری مرزآباد

{"query":"BSS::A::*::I::1931148::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804316,"title":"مبانی آنالیز عددی","price":15600,"ebook_price":"۵۲‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۶‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۱‌,‌۲۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0e83bd61a9f016b2/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0e83bd61a9f016b2/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0e83bd61a9f016b2/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0e83bd61a9f016b2/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0e83bd61a9f016b2/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121291","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1393,"nobat_chap":1,"description":"با ظهور رایانه‌ها، در علومی که با محاسبات سروکار دارند انقلابی عظیم پدید آمد. در حقیقت پیچیده‌ترین محاسبات ریاضی که تا آن موقع، انجام آن‌ها با دست، ساعت‌ها و شاید روزها زمان نیاز د...","pages_count":466,"keywords":null,"token":"0e83bd61a9f016b2","created_at":"2023-04-08 10:38:08","updated_at":"2023-04-09 09:49:50","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-09 09:49:50","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931148,"title":"دکتر ابوالفضل تاری مرزآباد","meta_title":"دکتر ابوالفضل تاری مرزآباد","meta_description":"دکتر ابوالفضل تاری مرزآباد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ابوالفضل تاری مرزآباد","token":"e7ab85383cfbc42c","created_at":"2023-04-08 10:40:55","updated_at":"2023-04-08 10:40:55","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931148,"title":"دکتر ابوالفضل تاری مرزآباد","meta_title":"دکتر ابوالفضل تاری مرزآباد","meta_description":"دکتر ابوالفضل تاری مرزآباد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ابوالفضل تاری مرزآباد","token":"e7ab85383cfbc42c","created_at":"2023-04-08 10:40:55","updated_at":"2023-04-08 10:40:55","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788264,"file":"643104c8d8b844.93270107.pdf","book_id":3804316,"toc":null,"created_at":"2023-04-08 10:38:09","updated_at":"2023-04-09 09:49:50","process_started_at":"2023-04-08 10:38:09","process_done_at":"2023-04-08 10:38:15","process_failed_at":null,"pages_count":466,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"b5c7d484483d34143070aa7661ec6cea99d07e5b5d4a0f76188286c326062cbcac0660eff7022231415fbc6e22a8d58fa4b3c9529bc9ac66a8a1112e1d92f703","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۶۶"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۵‌,‌۶۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C","pages_count_fa":"۴۶۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931148/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-ابوالفضل-تاری-مرزآباد","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"98ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"104ms","total":"202ms"},"extra":{"id":1931148,"title":" ","token":"e7ab85383cfbc42c","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19