دانلود کتاب های دکتر محمد علی نصر آزادانی دانلود کتاب های دکتر محمد علی نصر آزادانی

{"query":"BSS::A::*::I::1931149::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804317,"title":"مبانی ماتریس‌ها و جبر خطی","price":129300,"ebook_price":"۵۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۳‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a13e9855251d8d27/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a13e9855251d8d27/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a13e9855251d8d27/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a13e9855251d8d27/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a13e9855251d8d27/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121307","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1393,"nobat_chap":1,"description":"در کتاب حاضر، با این نگاه که علم نتیجه وجود خدای واحد است به طرح مطالب پرداخته شده است. وحدت‌بخشی که یک ابزار فطری بشر است، نتیجه این حقیقت است و به تعالی نظریه‌های علمی، از جمله این شاخه از...","pages_count":492,"keywords":null,"token":"a13e9855251d8d27","created_at":"2023-04-08 10:42:34","updated_at":"2023-04-09 09:51:15","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-09 09:51:15","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1931149,"title":"دکتر محمد علی نصر آزادانی","meta_title":"دکتر محمد علی نصر آزادانی","meta_description":"دکتر محمد علی نصر آزادانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد علی نصر آزادانی","token":"b40cd61501b1cc18","created_at":"2023-04-08 10:46:31","updated_at":"2023-04-08 10:46:31","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931149,"title":"دکتر محمد علی نصر آزادانی","meta_title":"دکتر محمد علی نصر آزادانی","meta_description":"دکتر محمد علی نصر آزادانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد علی نصر آزادانی","token":"b40cd61501b1cc18","created_at":"2023-04-08 10:46:31","updated_at":"2023-04-08 10:46:31","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788265,"file":"643105d26ffba8.45691535.pdf","book_id":3804317,"toc":null,"created_at":"2023-04-08 10:42:34","updated_at":"2023-04-09 09:51:15","process_started_at":"2023-04-08 10:42:35","process_done_at":"2023-04-08 10:42:42","process_failed_at":null,"pages_count":492,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"942de4fe97edc00a5d327620b57ab4c796dff2d89154cfb86e682cbdf116e2a60c376e768d4bf1542a1f57966c4d2906b6dfb09de3672da89b6302af8c0f555d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۹۲"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۲۹‌,‌۳۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%DB%8C","pages_count_fa":"۴۹۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931149/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-محمد-علی-نصر-آزادانی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"124ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"126ms","total":"250ms"},"extra":{"id":1931149,"title":" ","token":"b40cd61501b1cc18","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19