دانلود کتاب های سان لینگ دانلود کتاب های سان لینگ

درآمدی بر نظریه کدگذاری

سان لینگ , چایوپینگ شینگ , دکتر حسام‌الدین شریفی , کبری علی‌محمدی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931154::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804319,"title":"درآمدی بر نظریه کدگذاری","price":30000,"ebook_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۸‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/41801afab080dc68/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/41801afab080dc68/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/41801afab080dc68/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/41801afab080dc68/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/41801afab080dc68/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121376","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1393,"nobat_chap":1,"description":"برای نخستین بار کلود شانون در سال 1948 مقاله \"نظریه ریاضی ارتباطات\" را منتشر کرد که در آن نشان داد برای یک کنال ارتباطی پارازیت‌دار، عددی به‌عنوان ظرفیت کانال وجود دارد که در صورت به‌کا...","pages_count":290,"keywords":null,"token":"41801afab080dc68","created_at":"2023-04-08 10:54:04","updated_at":"2023-04-09 09:53:22","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-09 09:53:22","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1931154,"title":"سان لینگ","meta_title":"سان لینگ","meta_description":"سان لینگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سان","lastname":"لینگ","token":"6afd85d70188a9b0","created_at":"2023-04-08 11:00:50","updated_at":"2023-04-08 11:00:50","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931155,"title":"چایوپینگ شینگ","meta_title":"چایوپینگ شینگ","meta_description":"چایوپینگ شینگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"چایوپینگ","lastname":"شینگ","token":"aea5e94dc0833578","created_at":"2023-04-08 11:00:50","updated_at":"2023-04-08 11:00:50","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931156,"title":"دکتر حسام‌الدین شریفی","meta_title":"دکتر حسام‌الدین شریفی","meta_description":"دکتر حسام‌الدین شریفی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسام‌الدین شریفی","token":"e6fb4f5ad5a3f750","created_at":"2023-04-08 11:00:50","updated_at":"2023-04-08 11:00:50","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931157,"title":"کبری علی‌محمدی","meta_title":"کبری علی‌محمدی","meta_description":"کبری علی‌محمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کبری","lastname":"علی‌محمدی","token":"4c397aa566a47aed","created_at":"2023-04-08 11:00:50","updated_at":"2023-04-08 11:00:50","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931154,"title":"سان لینگ","meta_title":"سان لینگ","meta_description":"سان لینگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سان","lastname":"لینگ","token":"6afd85d70188a9b0","created_at":"2023-04-08 11:00:50","updated_at":"2023-04-08 11:00:50","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931155,"title":"چایوپینگ شینگ","meta_title":"چایوپینگ شینگ","meta_description":"چایوپینگ شینگ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"چایوپینگ","lastname":"شینگ","token":"aea5e94dc0833578","created_at":"2023-04-08 11:00:50","updated_at":"2023-04-08 11:00:50","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931156,"title":"دکتر حسام‌الدین شریفی","meta_title":"دکتر حسام‌الدین شریفی","meta_description":"دکتر حسام‌الدین شریفی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسام‌الدین شریفی","token":"e6fb4f5ad5a3f750","created_at":"2023-04-08 11:00:50","updated_at":"2023-04-08 11:00:50","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931157,"title":"کبری علی‌محمدی","meta_title":"کبری علی‌محمدی","meta_description":"کبری علی‌محمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کبری","lastname":"علی‌محمدی","token":"4c397aa566a47aed","created_at":"2023-04-08 11:00:50","updated_at":"2023-04-08 11:00:50","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788267,"file":"643108852d77e6.58957771.pdf","book_id":3804319,"toc":null,"created_at":"2023-04-08 10:54:05","updated_at":"2023-04-09 09:53:22","process_started_at":"2023-04-08 10:54:05","process_done_at":"2023-04-08 10:54:09","process_failed_at":null,"pages_count":290,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e0899a80abf3b9e1caacc8b012303ea89f3055f2e090b32eb52301ca866d99c30bc771e6b78b98d3b9783229710180b435750095d4bc02b45641efa1729845fd","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۹۰"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%AF%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%AF%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۲۹۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931154/%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"سان-لینگ","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"115ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"116ms","total":"231ms"},"extra":{"id":1931154,"title":" ","token":"6afd85d70188a9b0","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19