دانلود کتاب های و جمعی از همکاران دانلود کتاب های و جمعی از همکاران

{"query":"BSS::A::*::I::1931169::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804327,"title":"ده مورد در اخلاق پزشکی","price":3500,"ebook_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۹‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a19bfcbdd3fdb8dd/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a19bfcbdd3fdb8dd/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a19bfcbdd3fdb8dd/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a19bfcbdd3fdb8dd/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a19bfcbdd3fdb8dd/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121222","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1392,"nobat_chap":1,"description":"انتظار رفتار شایسته و عملکرد مبتنی بر آگاهی از صاحبان حرف پزشکی به‌ویژه در خدمات تخصصی پزشکی در شرایط مواجهه با مسایل خاص، با تکیه بر اعتقاد به قداست طب و رابطه تنگاتنگ حیات و سلامت انسان با این&...","pages_count":63,"keywords":null,"token":"a19bfcbdd3fdb8dd","created_at":"2023-04-16 09:17:49","updated_at":"2023-04-18 15:05:43","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-18 15:05:43","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1931168,"title":"دکتر اطهر معین","meta_title":"دکتر اطهر معین","meta_description":"دکتر اطهر معین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"اطهر معین","token":"b441779da8452f16","created_at":"2023-04-16 09:24:18","updated_at":"2023-04-16 09:24:18","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931169,"title":"و جمعی از همکاران","meta_title":"و جمعی از همکاران","meta_description":"و جمعی از همکاران - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"و","lastname":"جمعی از همکاران","token":"1f87d991746edb0a","created_at":"2023-04-16 09:24:18","updated_at":"2023-04-16 09:24:18","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931168,"title":"دکتر اطهر معین","meta_title":"دکتر اطهر معین","meta_description":"دکتر اطهر معین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"اطهر معین","token":"b441779da8452f16","created_at":"2023-04-16 09:24:18","updated_at":"2023-04-16 09:24:18","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931169,"title":"و جمعی از همکاران","meta_title":"و جمعی از همکاران","meta_description":"و جمعی از همکاران - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"و","lastname":"جمعی از همکاران","token":"1f87d991746edb0a","created_at":"2023-04-16 09:24:18","updated_at":"2023-04-16 09:24:18","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788275,"file":"643b7df5d34976.90579974.pdf","book_id":3804327,"toc":null,"created_at":"2023-04-16 09:17:50","updated_at":"2023-04-18 15:05:43","process_started_at":"2023-04-16 09:17:51","process_done_at":"2023-04-16 09:17:52","process_failed_at":null,"pages_count":63,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a759b02132fe2f76776721a2610699ea64fee9edab479536c1dafbf715ba0cce899bbcc3f0567e3a5bac1149b768239d8bd833d3cabb61d1570576f3831fb9c3","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۳"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۳‌,‌۵۰۰","titleLink":"%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","urlify":"%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","pages_count_fa":"۶۳","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931169/%D9%88-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"و-جمعی-از-همکاران","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"14ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1931169,"title":" ","token":"1f87d991746edb0a","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19