دانلود کتاب های دکتر رضا صداقت دانلود کتاب های دکتر رضا صداقت

{"query":"BSS::A::*::I::1931170::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804329,"title":"آسیب‌شناسی عمومی مقایسه‌ای، سازوکارهای بیماری (نیوپلازی) (جلد سوم)","price":12800,"ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5ca601ef8db740b4/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5ca601ef8db740b4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5ca601ef8db740b4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5ca601ef8db740b4/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5ca601ef8db740b4/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121239","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1392,"nobat_chap":1,"description":"آسیب‌شناسی که از شاخه‌های علم پزشکی و پلی میان علوم پایه و بالینی است، در کشف رموز ناشناخته بیماری‌ها پیشگام است. دانش آسیب‌شناسی با بهره‌مندی از علوم تشریحی، بیوشیمی، فیزیولو...","pages_count":341,"keywords":null,"token":"5ca601ef8db740b4","created_at":"2023-04-16 09:43:24","updated_at":"2023-04-18 15:06:27","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-18 15:06:27","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1931170,"title":"دکتر رضا صداقت","meta_title":"دکتر رضا صداقت","meta_description":"دکتر رضا صداقت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رضا صداقت","token":"e049c81a84cc9cad","created_at":"2023-04-16 09:51:07","updated_at":"2023-04-16 09:51:07","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931171,"title":"دکتر میثم کشاورز","meta_title":"دکتر میثم کشاورز","meta_description":"دکتر میثم کشاورز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"میثم کشاورز","token":"8a0a033669984fde","created_at":"2023-04-16 09:51:07","updated_at":"2023-04-16 09:51:07","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931170,"title":"دکتر رضا صداقت","meta_title":"دکتر رضا صداقت","meta_description":"دکتر رضا صداقت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رضا صداقت","token":"e049c81a84cc9cad","created_at":"2023-04-16 09:51:07","updated_at":"2023-04-16 09:51:07","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931171,"title":"دکتر میثم کشاورز","meta_title":"دکتر میثم کشاورز","meta_description":"دکتر میثم کشاورز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"میثم کشاورز","token":"8a0a033669984fde","created_at":"2023-04-16 09:51:07","updated_at":"2023-04-16 09:51:07","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788277,"file":"643b83f44684c6.92228983.pdf","book_id":3804329,"toc":null,"created_at":"2023-04-16 09:43:24","updated_at":"2023-04-18 15:06:27","process_started_at":"2023-04-16 09:43:26","process_done_at":"2023-04-16 09:43:31","process_failed_at":null,"pages_count":341,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"1fa26e0c825957a81bce6ec188956b9394b0f0186f0467b00a479c5ce58213d96d4c597639d66b627986b1f88d5919cf2dddfeea009b5fa691ecf683baa1da35","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۴۱"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۲‌,‌۸۰۰","titleLink":"%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C--%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%8C---%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D9%85-","urlify":"%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C--%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%8C---%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D9%85-","pages_count_fa":"۳۴۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931170/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-رضا-صداقت","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"152ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"154ms","total":"306ms"},"extra":{"id":1931170,"title":" ","token":"e049c81a84cc9cad","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19