دانلود کتاب های دکتر بهروز رییسی دانلود کتاب های دکتر بهروز رییسی

{"query":"BSS::A::*::I::1931176::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804331,"title":"سیستم‌های دینامیکی، مکانیک سماوی و مدارهای ماهواره‌ای","price":12800,"ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8c1fd5b9dc2dfdf9/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8c1fd5b9dc2dfdf9/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8c1fd5b9dc2dfdf9/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8c1fd5b9dc2dfdf9/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8c1fd5b9dc2dfdf9/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121192","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1392,"nobat_chap":1,"description":"کتاب پیش ‌رو، شامل یک دور مقدماتی از مباحث مربوط به گرانش نیوتنی است. طیف مسایل مطرح‌شده در کتاب گسترده بوده و موضوع اصلی آن دینامیک اجرام طبیعی و مصنوعی در منظومه شمسی و مدل‌های آن اس...","pages_count":336,"keywords":null,"token":"8c1fd5b9dc2dfdf9","created_at":"2023-04-16 10:10:51","updated_at":"2023-04-18 15:14:58","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-18 15:10:03","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1931176,"title":"دکتر بهروز رییسی","meta_title":"دکتر بهروز رییسی","meta_description":"دکتر بهروز رییسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"بهروز رییسی","token":"03cb3f6f7bd3e691","created_at":"2023-04-16 10:26:12","updated_at":"2023-04-16 10:26:12","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931176,"title":"دکتر بهروز رییسی","meta_title":"دکتر بهروز رییسی","meta_description":"دکتر بهروز رییسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"بهروز رییسی","token":"03cb3f6f7bd3e691","created_at":"2023-04-16 10:26:12","updated_at":"2023-04-16 10:26:12","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788279,"file":"643b8a63833524.56139765.pdf","book_id":3804331,"toc":null,"created_at":"2023-04-16 10:10:51","updated_at":"2023-04-18 15:14:58","process_started_at":"2023-04-18 15:06:50","process_done_at":"2023-04-18 15:07:07","process_failed_at":null,"pages_count":336,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"6f3fbb31a1e3f0525b915fa0ba20a10351429f7a743c6cd72c147792fd70864d368f4849c0a09dbef7439b7a772b7aa62e94914d2a376ff6b575d4f73cc76b13","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۳۶"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۲‌,‌۸۰۰","titleLink":"%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C","urlify":"%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C","pages_count_fa":"۳۳۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931176/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-بهروز-رییسی","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"19ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1931176,"title":" ","token":"03cb3f6f7bd3e691","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19