دانلود کتاب های دکتر بهروز رییسی دانلود کتاب های دکتر بهروز رییسی

{"query":"BSS::A::*::I::1931177::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804332,"title":"سیستم‌های دینامیکی و نظریه آشوب","price":9800,"ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/803e7a5e2abdefd6/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/803e7a5e2abdefd6/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/803e7a5e2abdefd6/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/803e7a5e2abdefd6/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/803e7a5e2abdefd6/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121161","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1392,"nobat_chap":1,"description":"سیستم‌های دینامیکی شاخه‌هایی گسترده از دانش ریاضی و کاربردهای آن را در بر گرفته و به عنوان یکی از زمینه‌های فعال و زنده آن مطرح است. بیشتر از سه قرن پیش نیوتن بذر این علم را کاشته است و...","pages_count":316,"keywords":null,"token":"803e7a5e2abdefd6","created_at":"2023-04-16 10:46:04","updated_at":"2023-04-18 15:09:28","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-18 15:09:28","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931177,"title":"دکتر بهروز رییسی","meta_title":"دکتر بهروز رییسی","meta_description":"دکتر بهروز رییسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"بهروز رییسی","token":"d4a9166d186abc22","created_at":"2023-04-16 10:55:35","updated_at":"2023-04-16 10:55:35","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931177,"title":"دکتر بهروز رییسی","meta_title":"دکتر بهروز رییسی","meta_description":"دکتر بهروز رییسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"بهروز رییسی","token":"d4a9166d186abc22","created_at":"2023-04-16 10:55:35","updated_at":"2023-04-16 10:55:35","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788280,"file":"643b92a50953f2.41214221.pdf","book_id":3804332,"toc":null,"created_at":"2023-04-16 10:46:05","updated_at":"2023-04-18 15:09:28","process_started_at":"2023-04-16 10:46:07","process_done_at":"2023-04-16 10:46:11","process_failed_at":null,"pages_count":316,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"11679efb48eedbaea2d8f4e7f9f1ba78092ffc23b28144142629fdc7eb93852b76c0b56397e195638ec066b8e355d5656aa6a1d814c1fd91e12031e8db74db69","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۱۶"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۹‌,‌۸۰۰","titleLink":"%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8","urlify":"%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8","pages_count_fa":"۳۱۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931177/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-بهروز-رییسی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"118ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"119ms","total":"237ms"},"extra":{"id":1931177,"title":" ","token":"d4a9166d186abc22","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19