دانلود کتاب های ولایسامی کورالمانی دانلود کتاب های ولایسامی کورالمانی

مدل‌های آماری و نمودارهای کنترل برای فرایندهای با کیفیت بالا

مین شی , تونگ نگی گو , ولایسامی کورالمانی , دکتر امیرحسین امیری , مهندس رمضان خسروی ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931181::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804335,"title":"مدل‌های آماری و نمودارهای کنترل برای فرایندهای با کیفیت بالا","price":13200,"ebook_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/141ea0951ea0e9f5/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/141ea0951ea0e9f5/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/141ea0951ea0e9f5/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/141ea0951ea0e9f5/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/141ea0951ea0e9f5/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121246","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1392,"nobat_chap":1,"description":"نمودارهای کنترل متداول شوهارت به‌منظور پایش فرایند به‌طور وسیع در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما استفاده از این نمودارهای کنترل در محیط‌های تولیدی بدون نقصان مشکلات فراوانی ر...","pages_count":291,"keywords":null,"token":"141ea0951ea0e9f5","created_at":"2023-04-16 14:01:20","updated_at":"2023-04-18 15:11:46","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-18 15:11:46","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1931179,"title":"مین شی","meta_title":"مین شی","meta_description":"مین شی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مین","lastname":"شی","token":"80e565a7d1d04cc2","created_at":"2023-04-16 14:13:24","updated_at":"2023-04-16 14:13:24","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931180,"title":"تونگ نگی گو","meta_title":"تونگ نگی گو","meta_description":"تونگ نگی گو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"تونگ","lastname":"نگی گو","token":"0af345a07e9f2fab","created_at":"2023-04-16 14:13:24","updated_at":"2023-04-16 14:13:24","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931181,"title":"ولایسامی کورالمانی","meta_title":"ولایسامی کورالمانی","meta_description":"ولایسامی کورالمانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ولایسامی","lastname":"کورالمانی","token":"23c7da91a250df75","created_at":"2023-04-16 14:13:24","updated_at":"2023-04-16 14:13:24","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931182,"title":"دکتر امیرحسین امیری","meta_title":"دکتر امیرحسین امیری","meta_description":"دکتر امیرحسین امیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"امیرحسین امیری","token":"97cbf3699cd2ba38","created_at":"2023-04-16 14:13:24","updated_at":"2023-04-16 14:13:24","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931183,"title":"مهندس رمضان خسروی","meta_title":"مهندس رمضان خسروی","meta_description":"مهندس رمضان خسروی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"رمضان خسروی","token":"e221ca13e967ca6d","created_at":"2023-04-16 14:13:24","updated_at":"2023-04-16 14:13:24","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931179,"title":"مین شی","meta_title":"مین شی","meta_description":"مین شی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مین","lastname":"شی","token":"80e565a7d1d04cc2","created_at":"2023-04-16 14:13:24","updated_at":"2023-04-16 14:13:24","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931180,"title":"تونگ نگی گو","meta_title":"تونگ نگی گو","meta_description":"تونگ نگی گو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"تونگ","lastname":"نگی گو","token":"0af345a07e9f2fab","created_at":"2023-04-16 14:13:24","updated_at":"2023-04-16 14:13:24","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931181,"title":"ولایسامی کورالمانی","meta_title":"ولایسامی کورالمانی","meta_description":"ولایسامی کورالمانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ولایسامی","lastname":"کورالمانی","token":"23c7da91a250df75","created_at":"2023-04-16 14:13:24","updated_at":"2023-04-16 14:13:24","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931182,"title":"دکتر امیرحسین امیری","meta_title":"دکتر امیرحسین امیری","meta_description":"دکتر امیرحسین امیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"امیرحسین امیری","token":"97cbf3699cd2ba38","created_at":"2023-04-16 14:13:24","updated_at":"2023-04-16 14:13:24","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931183,"title":"مهندس رمضان خسروی","meta_title":"مهندس رمضان خسروی","meta_description":"مهندس رمضان خسروی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"رمضان خسروی","token":"e221ca13e967ca6d","created_at":"2023-04-16 14:13:24","updated_at":"2023-04-16 14:13:24","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788283,"file":"643bc06876bf19.55625358.pdf","book_id":3804335,"toc":null,"created_at":"2023-04-16 14:01:20","updated_at":"2023-04-18 15:11:46","process_started_at":"2023-04-16 14:01:22","process_done_at":"2023-04-16 14:01:26","process_failed_at":null,"pages_count":291,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e170dc2b192b388d3757c38f51b80a2ceb22717d2e9a65dd2878bb396c6321b7044509bcb8644d3b88ff24a7d54677838bd6ccf401f048bf3e1c7c2751048fc5","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۹۱"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۳‌,‌۲۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7","urlify":"%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7","pages_count_fa":"۲۹۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931181/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"ولایسامی-کورالمانی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"102ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"103ms","total":"205ms"},"extra":{"id":1931181,"title":" ","token":"23c7da91a250df75","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19