دانلود کتاب های دکتر مرجان حشمتی دانلود کتاب های دکتر مرجان حشمتی

{"query":"BSS::A::*::I::1931184::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804336,"title":"آناتومی سیستم اعصاب مرکزی","price":8800,"ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/18330fe0a748bdd4/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/18330fe0a748bdd4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/18330fe0a748bdd4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/18330fe0a748bdd4/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/18330fe0a748bdd4/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121147","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1391,"nobat_chap":1,"description":"دنیای علم، دنیای پیچیده و پر رمز و رازی است و علم شناخت بدن انسان، سرلوحه این علوم قرار دارد. با وجود پیشرفت سریع در دنیای علم و کشف حقایق علمی، هنوز بسیاری از شگفتی‌‌های جهان از جمله بدن ان...","pages_count":247,"keywords":null,"token":"18330fe0a748bdd4","created_at":"2023-04-16 14:32:12","updated_at":"2023-04-18 15:12:20","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-18 15:12:20","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1931184,"title":"دکتر مرجان حشمتی","meta_title":"دکتر مرجان حشمتی","meta_description":"دکتر مرجان حشمتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مرجان حشمتی","token":"ebdf32d1b3d1aff0","created_at":"2023-04-16 14:39:00","updated_at":"2023-04-16 14:39:00","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931185,"title":"دکتر حسام امینی","meta_title":"دکتر حسام امینی","meta_description":"دکتر حسام امینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسام امینی","token":"dcce8ff6bfa36f12","created_at":"2023-04-16 14:39:00","updated_at":"2023-04-16 14:39:00","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931184,"title":"دکتر مرجان حشمتی","meta_title":"دکتر مرجان حشمتی","meta_description":"دکتر مرجان حشمتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مرجان حشمتی","token":"ebdf32d1b3d1aff0","created_at":"2023-04-16 14:39:00","updated_at":"2023-04-16 14:39:00","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931185,"title":"دکتر حسام امینی","meta_title":"دکتر حسام امینی","meta_description":"دکتر حسام امینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسام امینی","token":"dcce8ff6bfa36f12","created_at":"2023-04-16 14:39:00","updated_at":"2023-04-16 14:39:00","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788284,"file":"643bc7a45b4d31.35751714.pdf","book_id":3804336,"toc":null,"created_at":"2023-04-16 14:32:12","updated_at":"2023-04-18 15:12:20","process_started_at":"2023-04-16 14:32:15","process_done_at":"2023-04-16 14:32:19","process_failed_at":null,"pages_count":247,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"68476e7bf5d632ad84573591032ee1ca5b22f07839a596150c741562c8efd8fa6da205df14b9a3cc04baf21d6a484d3539fa7aa69e4ab817ad8b42b6f53d3c52","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۴۷"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۸‌,‌۸۰۰","titleLink":"%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C","urlify":"%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C","pages_count_fa":"۲۴۷","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931184/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B4%D9%85%D8%AA%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-مرجان-حشمتی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"116ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"117ms","total":"233ms"},"extra":{"id":1931184,"title":" ","token":"ebdf32d1b3d1aff0","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19