دانلود کتاب های دکتر محمدحسن میرزامحمدی دانلود کتاب های دکتر محمدحسن میرزامحمدی

نظریه آزادی و آموزش و پرورش آزاد

دکتر محمدحسن میرزامحمدی , دکتر فاطمه زیبا کلام مفرد , علی صحبت‌لو ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931187::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804339,"title":"نظریه آزادی و آموزش و پرورش آزاد","price":6500,"ebook_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/51b6148a4d5ccaa0/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/51b6148a4d5ccaa0/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/51b6148a4d5ccaa0/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/51b6148a4d5ccaa0/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/51b6148a4d5ccaa0/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006121154","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1391,"nobat_chap":1,"description":"هدف اصلی این کتاب، معرفی دو نظریه آزادی و نظریه آموزش و پرورش آزاد است. اما چرا این دو نظریه از میان تمام نظریات فلسفی تعلیم و تربیت که هر یک به نوبه خود جای تحقیق عمیق و وسیعی دارند، نظر نگارندگان را...","pages_count":193,"keywords":null,"token":"51b6148a4d5ccaa0","created_at":"2023-04-19 14:10:27","updated_at":"2023-04-25 10:59:05","publisher_id":212,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-25 10:59:05","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شاهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1931187,"title":"دکتر محمدحسن میرزامحمدی","meta_title":"دکتر محمدحسن میرزامحمدی","meta_description":"دکتر محمدحسن میرزامحمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدحسن میرزامحمدی","token":"21e1de5b03681633","created_at":"2023-04-19 14:15:21","updated_at":"2023-04-19 14:15:21","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931188,"title":"دکتر فاطمه زیبا کلام مفرد","meta_title":"دکتر فاطمه زیبا کلام مفرد","meta_description":"دکتر فاطمه زیبا کلام مفرد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فاطمه زیبا کلام مفرد","token":"d8741ccfc1897059","created_at":"2023-04-19 14:15:22","updated_at":"2023-04-19 14:15:22","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931189,"title":"علی صحبت‌لو","meta_title":"علی صحبت‌لو","meta_description":"علی صحبت‌لو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"صحبت‌لو","token":"ece77cf91361c939","created_at":"2023-04-19 14:15:22","updated_at":"2023-04-19 14:15:22","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931187,"title":"دکتر محمدحسن میرزامحمدی","meta_title":"دکتر محمدحسن میرزامحمدی","meta_description":"دکتر محمدحسن میرزامحمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدحسن میرزامحمدی","token":"21e1de5b03681633","created_at":"2023-04-19 14:15:21","updated_at":"2023-04-19 14:15:21","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931188,"title":"دکتر فاطمه زیبا کلام مفرد","meta_title":"دکتر فاطمه زیبا کلام مفرد","meta_description":"دکتر فاطمه زیبا کلام مفرد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فاطمه زیبا کلام مفرد","token":"d8741ccfc1897059","created_at":"2023-04-19 14:15:22","updated_at":"2023-04-19 14:15:22","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931189,"title":"علی صحبت‌لو","meta_title":"علی صحبت‌لو","meta_description":"علی صحبت‌لو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"صحبت‌لو","token":"ece77cf91361c939","created_at":"2023-04-19 14:15:22","updated_at":"2023-04-19 14:15:22","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788287,"file":"643fb70be9a0f1.92241696.pdf","book_id":3804339,"toc":null,"created_at":"2023-04-19 14:10:28","updated_at":"2023-04-25 10:59:05","process_started_at":"2023-04-19 14:10:29","process_done_at":"2023-04-19 14:10:32","process_failed_at":null,"pages_count":193,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"93515155ae8fb8790a0ff57f8a0093d998e491d23f0bd426f75fc887ed434359024aecbb17ad0dac4e8ed334a7d9b34e5f7112e6d55db76b8a7bc01a708cb91e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۹۳"},"publisher":{"id":212,"title":"دانشگاه شاهد","description":null,"token":"9735bc9574f4e09c","slug":"shahed"},"study_subjects":[],"price_fa":"۶‌,‌۵۰۰","titleLink":"%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF","urlify":"%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF","pages_count_fa":"۱۹۳","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931187/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-محمدحسن-میرزامحمدی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"123ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"124ms","total":"247ms"},"extra":{"id":1931187,"title":" ","token":"21e1de5b03681633","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19