دانلود کتاب های ادوین کین دانلود کتاب های ادوین کین

حصارکشی مراتع

دکتر منصور مصداقی , مایکل مکنامی , ادوین کین ,
{"query":"BSS::A::*::I::1931194::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804342,"title":"حصارکشی مراتع","price":12000,"ebook_price":"۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/53a24b9017adb7ec/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/53a24b9017adb7ec/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/53a24b9017adb7ec/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/53a24b9017adb7ec/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/53a24b9017adb7ec/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1,"nobat_chap":1,"description":"مترجم کتاب در بخشی از مقدمه این چنین نوشته است: لزوم ایجاد حصار در مراتع از چند سال قبل به‌خوبی محسوس بود ولی با همه کوششی که مبذول شد، به علت عدم توسعه علوم مرتعداری در کشور و کمبود کادر فنی، &z...","pages_count":1,"keywords":null,"token":"53a24b9017adb7ec","created_at":"2023-04-19 14:40:24","updated_at":"2023-04-25 11:17:09","publisher_id":175,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-25 11:17:09","available_for_web":1,"publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":8564,"title":"دکتر منصور مصداقی","meta_title":"دکتر منصور مصداقی","meta_description":"دکتر منصور مصداقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"منصور مصداقی","token":"e1df876ed64f0ba5","created_at":"2018-02-20 11:33:24","updated_at":"2018-02-20 11:33:24","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931193,"title":"مایکل مکنامی","meta_title":"مایکل مکنامی","meta_description":"مایکل مکنامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مایکل","lastname":"مکنامی","token":"150ab7947673b228","created_at":"2023-04-25 11:17:09","updated_at":"2023-04-25 11:17:09","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931194,"title":"ادوین کین","meta_title":"ادوین کین","meta_description":"ادوین کین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ادوین","lastname":"کین","token":"3ca59b9be0037730","created_at":"2023-04-25 11:17:09","updated_at":"2023-04-25 11:17:09","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931193,"title":"مایکل مکنامی","meta_title":"مایکل مکنامی","meta_description":"مایکل مکنامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مایکل","lastname":"مکنامی","token":"150ab7947673b228","created_at":"2023-04-25 11:17:09","updated_at":"2023-04-25 11:17:09","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931194,"title":"ادوین کین","meta_title":"ادوین کین","meta_description":"ادوین کین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ادوین","lastname":"کین","token":"3ca59b9be0037730","created_at":"2023-04-25 11:17:09","updated_at":"2023-04-25 11:17:09","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":8564,"title":"دکتر منصور مصداقی","meta_title":"دکتر منصور مصداقی","meta_description":"دکتر منصور مصداقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"منصور مصداقی","token":"e1df876ed64f0ba5","created_at":"2018-02-20 11:33:24","updated_at":"2018-02-20 11:33:24","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788290,"file":"643fbe108cd437.05769036.pdf","book_id":3804342,"toc":null,"created_at":"2023-04-19 14:40:24","updated_at":"2023-04-25 11:17:09","process_started_at":"2023-04-19 14:40:27","process_done_at":"2023-04-19 14:40:28","process_failed_at":null,"pages_count":45,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e3b4d67f21b650f3480ede196317f7f3e0faa901e05c8acbd376d9a7680780b2da061a226a860c04212db59c1c790c101b6172b662a432d2230357cc1bec449b","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۲‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9","urlify":"%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931194/%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"ادوین-کین","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"110ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"112ms","total":"222ms"},"extra":{"id":1931194,"title":" ","token":"3ca59b9be0037730","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19