دانلود کتاب های مرتضی خداقلی دانلود کتاب های مرتضی خداقلی

{"query":"BSS::A::*::I::1931195::*","current_page":1,"items":2,"data":[{"id":3804343,"title":"پراکنش گیاهان دارویی استان فارس","price":250000,"ebook_price":"۱۲۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e1b81b3ecd1da844/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e1b81b3ecd1da844/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e1b81b3ecd1da844/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e1b81b3ecd1da844/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e1b81b3ecd1da844/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-473-440-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1402,"description":" \n\r\nاستان فارس با مساحتی در حدود 122608 کیلومتر مربع دربرگیرنده¬ 1/8 درصد از سطح کل کشور می¬باشد و وجود زیستگاه-های متنوعی مانند تالاب¬ها، جنگل¬زارهای بلوط و همچنین رشته کوه¬های مخ...","pages_count":221,"keywords":null,"token":"e1b81b3ecd1da844","created_at":"2023-04-19 14:48:00","updated_at":"2023-04-25 11:53:39","publisher_id":175,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-25 11:20:48","available_for_web":1,"publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931195,"title":"مرتضی خداقلی","meta_title":"مرتضی خداقلی","meta_description":"مرتضی خداقلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مرتضی","lastname":"خداقلی","token":"6dea5385121b4d69","created_at":"2023-04-25 11:20:47","updated_at":"2023-04-25 11:20:47","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931195,"title":"مرتضی خداقلی","meta_title":"مرتضی خداقلی","meta_description":"مرتضی خداقلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مرتضی","lastname":"خداقلی","token":"6dea5385121b4d69","created_at":"2023-04-25 11:20:47","updated_at":"2023-04-25 11:20:47","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788291,"file":"643fbfd915f285.46827954.pdf","book_id":3804343,"toc":null,"created_at":"2023-04-19 14:48:01","updated_at":"2023-04-25 11:53:39","process_started_at":"2023-04-19 14:48:03","process_done_at":"2023-04-19 14:48:07","process_failed_at":null,"pages_count":221,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"38e9c67dcf06dbdf52f34835fcb9dc93355736765da9d0a12e037205c49dd2297a6edd05e5ce118c39fd0d87d905965c5c4ba7b97184154654b591909bce1c04","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۲۱"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":1963,"title":"ازدیاد گیاهان","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"38ed9b87f205e3d1","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:24:12","updated_at":"2023-04-25 11:20:48","study_fields":[{"id":235,"title":"زیست شناسی عمومی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"8a61e47f50869002","books_count":235,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2024-02-17 13:11:07","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1020,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-03-15 05:13:08"}]}]},{"id":2980,"title":"اصول کنترل آفات گیاهی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"66944ba3092be168","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:24:23","updated_at":"2023-05-03 15:50:48","study_fields":[{"id":1111,"title":"مهندسی گیاه پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"0c3c584e5f96baad","books_count":151,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2024-03-12 12:55:49","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1020,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-03-15 05:13:08"}]}]}],"price_fa":"۲۵۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3","urlify":"%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3","pages_count_fa":"۲۲۱","previews":null,"score":0},{"id":3804346,"title":"طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ‌های گیاهی استان کهگیلویه و بویراحمد","price":180000,"ebook_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fd69dd901598f6e4/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/fd69dd901598f6e4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fd69dd901598f6e4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fd69dd901598f6e4/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fd69dd901598f6e4/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-473-486-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور در‌ استان کهگیلویه و بویر احمد از سال 1398 به مدت دو سال با هدف تهیه نقشه پوشش گیاهی و شناسایی تاثیر عوامل محیطی بر شکل‌گیری پوشش گیاهی اجرا شد. منطقه مورد بررس...","pages_count":136,"keywords":null,"token":"fd69dd901598f6e4","created_at":"2023-04-19 14:59:31","updated_at":"2023-04-25 11:34:13","publisher_id":175,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-25 11:33:52","available_for_web":1,"publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931195,"title":"مرتضی خداقلی","meta_title":"مرتضی خداقلی","meta_description":"مرتضی خداقلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مرتضی","lastname":"خداقلی","token":"6dea5385121b4d69","created_at":"2023-04-25 11:20:47","updated_at":"2023-04-25 11:20:47","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931195,"title":"مرتضی خداقلی","meta_title":"مرتضی خداقلی","meta_description":"مرتضی خداقلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مرتضی","lastname":"خداقلی","token":"6dea5385121b4d69","created_at":"2023-04-25 11:20:47","updated_at":"2023-04-25 11:20:47","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788294,"file":"643fc28b77f764.97902207.pdf","book_id":3804346,"toc":null,"created_at":"2023-04-19 14:59:31","updated_at":"2023-04-25 11:34:13","process_started_at":"2023-04-19 14:59:34","process_done_at":"2023-04-19 14:59:36","process_failed_at":null,"pages_count":136,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"ce523700a1bdb8b066966e64003d0d96b8fd969e715900aeb822e6198a359454db793da550dc24829467c8224ffd036d0f19a404c78cfd55377c8c73e622b715","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۳۶"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF","urlify":"%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF","pages_count_fa":"۱۳۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931195/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"مرتضی-خداقلی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"95ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"96ms","total":"191ms"},"extra":{"id":1931195,"title":" ","token":"6dea5385121b4d69","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19