دانلود کتاب های سید علی حسینی سید رضا دانلود کتاب های سید علی حسینی سید رضا

{"query":"BSS::A::*::I::1931196::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804345,"title":"طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ‌های گیاهی استان گلستان","price":200000,"ebook_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7fcd854d1ca502c4/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7fcd854d1ca502c4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7fcd854d1ca502c4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7fcd854d1ca502c4/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7fcd854d1ca502c4/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-473-454-0","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"شناخت موقعیت و وضعیت طبیعی کشور، منطقه و عرصه فعالیت‌ها برای تدوین طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی و نیز اجرای صحیح پروژه‌های اجرایی امری ضروریست. مطالعه پیرامون مناطق اکولوژیک کشور با شناخ...","pages_count":146,"keywords":null,"token":"7fcd854d1ca502c4","created_at":"2023-04-19 14:57:38","updated_at":"2023-04-25 11:55:18","publisher_id":175,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-25 11:32:03","available_for_web":1,"publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931196,"title":"سید علی حسینی (سید رضا )","meta_title":"سید علی حسینی (سید رضا )","meta_description":"سید علی حسینی (سید رضا ) - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید","lastname":"علی حسینی (سید رضا )","token":"190a1a13f8400b10","created_at":"2023-04-25 11:32:03","updated_at":"2023-04-25 11:32:03","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931196,"title":"سید علی حسینی (سید رضا )","meta_title":"سید علی حسینی (سید رضا )","meta_description":"سید علی حسینی (سید رضا ) - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید","lastname":"علی حسینی (سید رضا )","token":"190a1a13f8400b10","created_at":"2023-04-25 11:32:03","updated_at":"2023-04-25 11:32:03","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788293,"file":"643fc21a9b3215.09565313.pdf","book_id":3804345,"toc":null,"created_at":"2023-04-19 14:57:38","updated_at":"2023-04-25 11:55:18","process_started_at":"2023-04-19 14:57:38","process_done_at":"2023-04-19 14:57:41","process_failed_at":null,"pages_count":146,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"2e1d58edb6bcd19d6bb6d24f74ecf172bb648a9531732a00f1cb663437d73f39e6c34c65a7cc84e81bf2299db8edd99ce233b41e1881303db64506f648b42030","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۴۶"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[],"price_fa":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86","urlify":"%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۱۴۶","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931196/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"سید-علی-حسینی-سید-رضا-","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"25ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1931196,"title":" ","token":"190a1a13f8400b10","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19