دانلود کتاب های رستم خلیفه زاده دانلود کتاب های رستم خلیفه زاده

{"query":"BSS::A::*::I::1931198::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804348,"title":"پراکنش گیاهان دارویی استان ایلام","price":180000,"ebook_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a0acbf2be2e43854/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a0acbf2be2e43854/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a0acbf2be2e43854/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a0acbf2be2e43854/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a0acbf2be2e43854/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-473-466-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":1,"description":"طرح پراکنش گیاهان دارویی استان ایلام شامل پنج برگ نقشه توپوگرافی در مقیاس 1:250000 معروف به نقشه‌های چهارگوش ایرانی به نام های شهر ایلام ( 38-11 NI )، کوهدشت ( 38-12 NI )، دهلران ( NI 38-16 )، دز...","pages_count":148,"keywords":null,"token":"a0acbf2be2e43854","created_at":"2023-04-19 15:00:43","updated_at":"2023-04-25 11:39:12","publisher_id":175,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-25 11:37:52","available_for_web":1,"publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1931198,"title":"رستم خلیفه‌زاده","meta_title":"رستم خلیفه‌زاده","meta_description":"رستم خلیفه‌زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رستم","lastname":"خلیفه‌زاده","token":"71a0d8b9dbaa9b38","created_at":"2023-04-25 11:37:52","updated_at":"2023-04-25 11:37:52","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931198,"title":"رستم خلیفه‌زاده","meta_title":"رستم خلیفه‌زاده","meta_description":"رستم خلیفه‌زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رستم","lastname":"خلیفه‌زاده","token":"71a0d8b9dbaa9b38","created_at":"2023-04-25 11:37:52","updated_at":"2023-04-25 11:37:52","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788296,"file":"643fc2d357e131.68921934.pdf","book_id":3804348,"toc":null,"created_at":"2023-04-19 15:00:43","updated_at":"2023-04-25 11:39:12","process_started_at":"2023-04-19 15:00:46","process_done_at":"2023-04-19 15:00:48","process_failed_at":null,"pages_count":148,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"aba426f7480e84afa5470adf3f3a4dc2fdea21e0e386fca9a32dc14b1788b116baddd4a0e854bb1abfce4f6592ccb33f31b25206569f0ff5038a1d145709eb46","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۴۸"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85","urlify":"%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85","pages_count_fa":"۱۴۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931198/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"رستم-خلیفه-زاده","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"101ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"102ms","total":"203ms"},"extra":{"id":1931198,"title":" ","token":"71a0d8b9dbaa9b38","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19