دانلود کتاب های ا.ا. کازلوف و همکاران دانلود کتاب های ا.ا. کازلوف و همکاران

{"query":"BSS::A::*::I::1931211::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804356,"title":"تاریخ جامع روسیه از آغاز تا انقلاب اکتبر","price":120000,"ebook_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۶‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/481a7ede0554b2a6/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/481a7ede0554b2a6/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/481a7ede0554b2a6/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/481a7ede0554b2a6/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/481a7ede0554b2a6/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642174928","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":348,"description":" \n\r\nتاریخ هر ملتی نمادی از هویت آن ملت است که در شکل گیری شخصیت و هویت جوانانش نقش اساسی دارد مطالعۀ تاریخ یک ملت مطالعۀ ،سیاست، فرهنگ، طرز تفکر و آداب و رسوم آن ملت است روسیه کشوری اروپایی آسیایی است...","pages_count":348,"keywords":null,"token":"481a7ede0554b2a6","created_at":"2023-04-26 12:52:38","updated_at":"2023-04-30 15:53:31","publisher_id":177,"deleted_at":null,"published_at":"2023-04-30 15:53:31","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه علامه طباطبایی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":120000,"cache":1,"authors":[{"id":1931211,"title":"ا.ا. کازلوف و همکاران","meta_title":"ا.ا. کازلوف و همکاران","meta_description":"ا.ا. کازلوف و همکاران - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ا.ا.","lastname":"کازلوف و همکاران","token":"866bdc4f468cc5c0","created_at":"2023-04-30 15:53:31","updated_at":"2023-04-30 15:53:31","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931212,"title":"دکتر مریم مرادی","meta_title":"دکتر مریم مرادی","meta_description":"دکتر مریم مرادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مریم مرادی","token":"48dd923e69f0ce2a","created_at":"2023-04-30 15:53:31","updated_at":"2023-04-30 15:53:31","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931213,"title":"دکتر ناهید کلاشی","meta_title":"دکتر ناهید کلاشی","meta_description":"دکتر ناهید کلاشی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ناهید کلاشی","token":"c7ceaece1850d9f1","created_at":"2023-04-30 15:53:31","updated_at":"2023-04-30 15:53:31","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931211,"title":"ا.ا. کازلوف و همکاران","meta_title":"ا.ا. کازلوف و همکاران","meta_description":"ا.ا. کازلوف و همکاران - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ا.ا.","lastname":"کازلوف و همکاران","token":"866bdc4f468cc5c0","created_at":"2023-04-30 15:53:31","updated_at":"2023-04-30 15:53:31","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931212,"title":"دکتر مریم مرادی","meta_title":"دکتر مریم مرادی","meta_description":"دکتر مریم مرادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مریم مرادی","token":"48dd923e69f0ce2a","created_at":"2023-04-30 15:53:31","updated_at":"2023-04-30 15:53:31","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1931213,"title":"دکتر ناهید کلاشی","meta_title":"دکتر ناهید کلاشی","meta_description":"دکتر ناهید کلاشی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ناهید کلاشی","token":"c7ceaece1850d9f1","created_at":"2023-04-30 15:53:31","updated_at":"2023-04-30 15:53:31","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788304,"file":"6448df4eaa2781.13789836.pdf","book_id":3804356,"toc":null,"created_at":"2023-04-26 12:52:38","updated_at":"2023-04-30 15:53:31","process_started_at":"2023-04-26 12:52:39","process_done_at":"2023-04-26 12:52:44","process_failed_at":null,"pages_count":348,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"901beed7501c625ee3937e8d0b6bbb6508d78b7a93cceeb735d3de0adc0bf9bbae61475618228b2d33714d99a3564b954d690f95fe7e58dab5f0dc1fff7a8267","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۴۸"},"publisher":{"id":177,"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","description":null,"token":"1e102f813f5d9b3b","slug":"atu"},"study_subjects":[{"id":11971,"title":"تاریخ روسیه","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"e1d9d50ee7c9757e","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:27:27","updated_at":"2023-04-30 15:53:31","study_fields":[{"id":370,"title":"مطالعات جهان گرایش مطالعات روسیه","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"05bb258a5ae016ec","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-04-30 15:53:31","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1342,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-03-13 13:15:05"}]}]}],"price_fa":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1","urlify":"%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1","pages_count_fa":"۳۴۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931211/%D8%A7.%D8%A7.-%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%88%D9%81-%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"ا.ا.-کازلوف-و-همکاران","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"116ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"118ms","total":"234ms"},"extra":{"id":1931211,"title":" ","token":"866bdc4f468cc5c0","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19