دانلود کتاب های کریستف گوبین دانلود کتاب های کریستف گوبین

{"query":"BSS::A::*::I::1931219::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804367,"title":"ساختمان سازی موفق با استفاده از اکودیزاین","price":165000,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۴۹‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7d0736d5c7989bf5/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7d0736d5c7989bf5/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7d0736d5c7989bf5/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7d0736d5c7989bf5/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7d0736d5c7989bf5/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-602-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"7d0736d5c7989bf5","created_at":"2023-05-06 12:59:34","updated_at":"2023-10-26 11:07:28","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-10-26 11:07:28","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":165000,"cache":1,"authors":[{"id":1931219,"title":"کریستف گوبین","meta_title":"کریستف گوبین","meta_description":"کریستف گوبین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کریستف","lastname":"گوبین","token":"27407118bafe5045","created_at":"2023-05-07 15:37:10","updated_at":"2023-05-07 15:37:10","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931220,"title":"سعید یزدان","meta_title":"سعید یزدان","meta_description":"سعید یزدان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سعید","lastname":"یزدان","token":"d959f9eddb222845","created_at":"2023-05-07 15:37:10","updated_at":"2023-05-07 15:37:10","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931219,"title":"کریستف گوبین","meta_title":"کریستف گوبین","meta_description":"کریستف گوبین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کریستف","lastname":"گوبین","token":"27407118bafe5045","created_at":"2023-05-07 15:37:10","updated_at":"2023-05-07 15:37:10","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931220,"title":"سعید یزدان","meta_title":"سعید یزدان","meta_description":"سعید یزدان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سعید","lastname":"یزدان","token":"d959f9eddb222845","created_at":"2023-05-07 15:37:10","updated_at":"2023-05-07 15:37:10","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788315,"file":"64560fee6626a8.48628132.pdf","book_id":3804367,"toc":null,"created_at":"2023-05-06 12:59:34","updated_at":"2023-10-26 11:07:28","process_started_at":"2023-05-07 12:10:25","process_done_at":"2023-05-07 12:10:26","process_failed_at":null,"pages_count":270,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"d5853f596c4e2adb69b0b63bb6b73a498d2d68f6d331a2a921a98f8e83fdcc51ce48f4eeb581fe088c749381a298239273f28e55034502cff8e0a433dfbbf714","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۶۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86","urlify":"%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931219/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%81-%DA%AF%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"کریستف-گوبین","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"118ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"119ms","total":"237ms"},"extra":{"id":1931219,"title":" ","token":"27407118bafe5045","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19