دانلود کتاب های محمد نصیرالاسلامی دانلود کتاب های محمد نصیرالاسلامی

{"query":"BSS::A::*::I::1931223::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804369,"title":"هوش مصنوعی در تجارت و کسب و کار","price":115000,"ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5201b48509c3b4ca/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5201b48509c3b4ca/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5201b48509c3b4ca/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5201b48509c3b4ca/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5201b48509c3b4ca/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-605-0","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"5201b48509c3b4ca","created_at":"2023-05-06 13:01:06","updated_at":"2023-05-07 15:42:25","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-05-07 15:41:39","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":115000,"cache":1,"authors":[{"id":1931222,"title":"راجنرا آکرکار","meta_title":"راجنرا آکرکار","meta_description":"راجنرا آکرکار - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"راجنرا","lastname":"آکرکار","token":"4b28bb08430237b1","created_at":"2023-05-07 15:41:38","updated_at":"2023-05-07 15:41:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931223,"title":"محمد نصیرالاسلامی","meta_title":"محمد نصیرالاسلامی","meta_description":"محمد نصیرالاسلامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"نصیرالاسلامی","token":"3162a007405942d3","created_at":"2023-05-07 15:41:38","updated_at":"2023-05-07 15:41:38","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931222,"title":"راجنرا آکرکار","meta_title":"راجنرا آکرکار","meta_description":"راجنرا آکرکار - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"راجنرا","lastname":"آکرکار","token":"4b28bb08430237b1","created_at":"2023-05-07 15:41:38","updated_at":"2023-05-07 15:41:38","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931223,"title":"محمد نصیرالاسلامی","meta_title":"محمد نصیرالاسلامی","meta_description":"محمد نصیرالاسلامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"نصیرالاسلامی","token":"3162a007405942d3","created_at":"2023-05-07 15:41:38","updated_at":"2023-05-07 15:41:38","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788317,"file":"6456104b5ce336.70487692.pdf","book_id":3804369,"toc":null,"created_at":"2023-05-06 13:01:07","updated_at":"2023-05-07 15:42:25","process_started_at":"2023-05-07 12:11:02","process_done_at":"2023-05-07 12:11:03","process_failed_at":null,"pages_count":188,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"9235652bd620d0b36d85bed28e2e4238b841e365860259f284cf86d2c3a896e4813078eb1762dd0c0e8a9197fba3a953b33f426acd63b7f5112f3a9bceb4fc4b","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۱۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1","urlify":"%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931223/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"محمد-نصیرالاسلامی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"121ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"122ms","total":"243ms"},"extra":{"id":1931223,"title":" ","token":"3162a007405942d3","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19