دانلود کتاب های دنیل لینکلن دانلود کتاب های دنیل لینکلن

{"query":"BSS::A::*::I::1931224::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804370,"title":"تجارت فارکس برای تازه کاران","price":120000,"ebook_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ad2387186a107d79/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ad2387186a107d79/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ad2387186a107d79/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ad2387186a107d79/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ad2387186a107d79/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-699-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"ad2387186a107d79","created_at":"2023-05-06 13:16:45","updated_at":"2023-05-07 15:44:14","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-05-07 15:44:14","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":120000,"cache":1,"authors":[{"id":1931224,"title":"دنیل لینکلن","meta_title":"دنیل لینکلن","meta_description":"دنیل لینکلن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دنیل","lastname":"لینکلن","token":"36e5c1729055fcc7","created_at":"2023-05-07 15:44:13","updated_at":"2023-05-07 15:44:13","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931225,"title":"نیما نامداری","meta_title":"نیما نامداری","meta_description":"نیما نامداری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"نیما","lastname":"نامداری","token":"2d4765dc10775f9a","created_at":"2023-05-07 15:44:13","updated_at":"2023-05-07 15:44:13","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931224,"title":"دنیل لینکلن","meta_title":"دنیل لینکلن","meta_description":"دنیل لینکلن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دنیل","lastname":"لینکلن","token":"36e5c1729055fcc7","created_at":"2023-05-07 15:44:13","updated_at":"2023-05-07 15:44:13","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931225,"title":"نیما نامداری","meta_title":"نیما نامداری","meta_description":"نیما نامداری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"نیما","lastname":"نامداری","token":"2d4765dc10775f9a","created_at":"2023-05-07 15:44:13","updated_at":"2023-05-07 15:44:13","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788318,"file":"645613f5cc32f7.18043572.pdf","book_id":3804370,"toc":null,"created_at":"2023-05-06 13:16:45","updated_at":"2023-05-07 15:44:14","process_started_at":"2023-05-07 12:11:10","process_done_at":"2023-05-07 12:11:11","process_failed_at":null,"pages_count":161,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"fd5f6d64e88620b031bbf7c37f21ba09abf548e540d43a2e4900a5eb1d50053253bb7df2363f53a3758f894871bb67bd675ad91497c8ffa733718f726996f4a5","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86","urlify":"%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931224/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D9%84-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%84%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دنیل-لینکلن","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"107ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"108ms","total":"215ms"},"extra":{"id":1931224,"title":" ","token":"36e5c1729055fcc7","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19