دانلود کتاب های امیر عاشوری دانلود کتاب های امیر عاشوری

{"query":"BSS::A::*::I::1931227::*","current_page":1,"items":2,"data":[{"id":3804372,"title":"شهر هوشمند در عصر دیجیتال","price":80000,"ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e8127c99e507091f/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e8127c99e507091f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e8127c99e507091f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e8127c99e507091f/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e8127c99e507091f/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-702-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"e8127c99e507091f","created_at":"2023-05-06 13:17:02","updated_at":"2023-05-07 15:49:04","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-05-07 15:47:33","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":80000,"cache":1,"authors":[{"id":1931227,"title":"امیر عاشوری","meta_title":"امیر عاشوری","meta_description":"امیر عاشوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیر","lastname":"عاشوری","token":"b4276ee6f01d1bbe","created_at":"2023-05-07 15:47:33","updated_at":"2023-05-07 15:47:33","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931228,"title":"مرتضی غلامی مهتاج","meta_title":"مرتضی غلامی مهتاج","meta_description":"مرتضی غلامی مهتاج - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مرتضی","lastname":"غلامی مهتاج","token":"ce8d3c0e9f626768","created_at":"2023-05-07 15:47:33","updated_at":"2023-05-07 15:47:33","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931227,"title":"امیر عاشوری","meta_title":"امیر عاشوری","meta_description":"امیر عاشوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیر","lastname":"عاشوری","token":"b4276ee6f01d1bbe","created_at":"2023-05-07 15:47:33","updated_at":"2023-05-07 15:47:33","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931228,"title":"مرتضی غلامی مهتاج","meta_title":"مرتضی غلامی مهتاج","meta_description":"مرتضی غلامی مهتاج - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مرتضی","lastname":"غلامی مهتاج","token":"ce8d3c0e9f626768","created_at":"2023-05-07 15:47:33","updated_at":"2023-05-07 15:47:33","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788320,"file":"645614065d3bc8.73323580.pdf","book_id":3804372,"toc":null,"created_at":"2023-05-06 13:17:02","updated_at":"2023-05-07 15:56:09","process_started_at":"2023-05-07 12:11:28","process_done_at":"2023-05-07 12:11:30","process_failed_at":null,"pages_count":131,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"c12d4ff09346b1baccce4b726bac7bde463afe440ac3f75c5baf5ab9117218f11689fb4be0f0a904dff8506aed28205e1eb1287fb6b40d46a3d8d38f6762c350","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84","urlify":"%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0},{"id":3804379,"title":"برنامه ریزی شهری پایدار","price":120000,"ebook_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/020a68a86a835c05/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/020a68a86a835c05/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/020a68a86a835c05/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/020a68a86a835c05/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/020a68a86a835c05/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-703-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"020a68a86a835c05","created_at":"2023-05-07 16:07:19","updated_at":"2023-05-07 17:39:57","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-05-07 17:39:57","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":120000,"cache":1,"authors":[{"id":1931227,"title":"امیر عاشوری","meta_title":"امیر عاشوری","meta_description":"امیر عاشوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیر","lastname":"عاشوری","token":"b4276ee6f01d1bbe","created_at":"2023-05-07 15:47:33","updated_at":"2023-05-07 15:47:33","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931228,"title":"مرتضی غلامی مهتاج","meta_title":"مرتضی غلامی مهتاج","meta_description":"مرتضی غلامی مهتاج - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مرتضی","lastname":"غلامی مهتاج","token":"ce8d3c0e9f626768","created_at":"2023-05-07 15:47:33","updated_at":"2023-05-07 15:47:33","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931227,"title":"امیر عاشوری","meta_title":"امیر عاشوری","meta_description":"امیر عاشوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیر","lastname":"عاشوری","token":"b4276ee6f01d1bbe","created_at":"2023-05-07 15:47:33","updated_at":"2023-05-07 15:47:33","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931228,"title":"مرتضی غلامی مهتاج","meta_title":"مرتضی غلامی مهتاج","meta_description":"مرتضی غلامی مهتاج - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مرتضی","lastname":"غلامی مهتاج","token":"ce8d3c0e9f626768","created_at":"2023-05-07 15:47:33","updated_at":"2023-05-07 15:47:33","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788327,"file":"64578d6fc6b010.94050674.pdf","book_id":3804379,"toc":null,"created_at":"2023-05-07 16:07:20","updated_at":"2023-05-07 17:39:57","process_started_at":"2023-05-07 17:20:50","process_done_at":"2023-05-07 17:20:51","process_failed_at":null,"pages_count":190,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"bc76098b5e21672c8aacd573c7f6d7c9dfecb4092556bd199f940af4b2f909cac1ca34b94d39ff8649354f21ec789b6c7dd084e50bdccc75c5e9c0370aa65f27","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1","urlify":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931227/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"امیر-عاشوری","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"120ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"122ms","total":"242ms"},"extra":{"id":1931227,"title":" ","token":"b4276ee6f01d1bbe","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19