دانلود کتاب های شهرام شیروی دانلود کتاب های شهرام شیروی

{"query":"BSS::A::*::I::1931241::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804381,"title":"راهنمای طراحی سازه های مجوف فولادی دوپوسته پرشده با بتن","price":99000,"ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a2d03425ea12136c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a2d03425ea12136c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a2d03425ea12136c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a2d03425ea12136c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a2d03425ea12136c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-539-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"a2d03425ea12136c","created_at":"2023-05-07 16:12:36","updated_at":"2023-05-07 17:43:45","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-05-07 17:43:45","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":99000,"cache":1,"authors":[{"id":1931238,"title":"لین های","meta_title":"لین های","meta_description":"لین های - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"لین","lastname":"های","token":"34dda89f87181cae","created_at":"2023-05-07 17:43:44","updated_at":"2023-05-07 17:43:44","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931239,"title":"دنیس لام","meta_title":"دنیس لام","meta_description":"دنیس لام - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دنیس","lastname":"لام","token":"15f921076564203b","created_at":"2023-05-07 17:43:44","updated_at":"2023-05-07 17:43:44","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931240,"title":"دیوید آندرکارت","meta_title":"دیوید آندرکارت","meta_description":"دیوید آندرکارت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دیوید","lastname":"آندرکارت","token":"b020260d1fc5996e","created_at":"2023-05-07 17:43:44","updated_at":"2023-05-07 17:43:44","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931241,"title":"شهرام شیروی","meta_title":"شهرام شیروی","meta_description":"شهرام شیروی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"شهرام","lastname":"شیروی","token":"79ce9fc2935c5075","created_at":"2023-05-07 17:43:44","updated_at":"2023-05-07 17:43:44","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1931238,"title":"لین های","meta_title":"لین های","meta_description":"لین های - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"لین","lastname":"های","token":"34dda89f87181cae","created_at":"2023-05-07 17:43:44","updated_at":"2023-05-07 17:43:44","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931239,"title":"دنیس لام","meta_title":"دنیس لام","meta_description":"دنیس لام - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دنیس","lastname":"لام","token":"15f921076564203b","created_at":"2023-05-07 17:43:44","updated_at":"2023-05-07 17:43:44","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931240,"title":"دیوید آندرکارت","meta_title":"دیوید آندرکارت","meta_description":"دیوید آندرکارت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دیوید","lastname":"آندرکارت","token":"b020260d1fc5996e","created_at":"2023-05-07 17:43:44","updated_at":"2023-05-07 17:43:44","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1931241,"title":"شهرام شیروی","meta_title":"شهرام شیروی","meta_description":"شهرام شیروی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"شهرام","lastname":"شیروی","token":"79ce9fc2935c5075","created_at":"2023-05-07 17:43:44","updated_at":"2023-05-07 17:43:44","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":788329,"file":"64578eac31cf75.21538642.pdf","book_id":3804381,"toc":null,"created_at":"2023-05-07 16:12:36","updated_at":"2023-05-07 17:43:45","process_started_at":"2023-05-07 17:21:27","process_done_at":"2023-05-07 17:21:28","process_failed_at":null,"pages_count":163,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"95b586351af1f9492199a2c3f7822c7350f5b67bc0e9c9cd00d7f14ad00469f7d63f15b835215d82dfe3f3035870d482937e19a2c49d93bd33abc58b6fecd5f4","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۹۹‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D9%81-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D9%86","urlify":"%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D9%81-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D9%86","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931241/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"شهرام-شیروی","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"101ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"102ms","total":"203ms"},"extra":{"id":1931241,"title":" ","token":"79ce9fc2935c5075","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19