دانلود کتاب های محمد بهشتی نهند دانلود کتاب های محمد بهشتی نهند

{"query":"BSS::A::*::I::1931245::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804383,"title":"جهانی شدن و چالش های پیش روی مدیران","price":120000,"ebook_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1861b41abe851e21/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1861b41abe851e21/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1861b41abe851e21/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1861b41abe851e21/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1861b41abe851e21/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-600-421-685-2","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"1861b41abe851e21","created_at":"2023-05-07 16:13:31","updated_at":"2023-05-07 17:46:17","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-05-07 17:46:17","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":120000,"cache":1,"authors":[{"id":1931245,"title":"محمد بهشتی نهند","meta_title":"محمد بهشتی نهند","meta_description":"محمد بهشتی نهند - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"بهشتی نهند","token":"868ed0dfcec4c6af","created_at":"2023-05-07 17:46:16","updated_at":"2023-05-07 17:46:16","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931245,"title":"محمد بهشتی نهند","meta_title":"محمد بهشتی نهند","meta_description":"محمد بهشتی نهند - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"بهشتی نهند","token":"868ed0dfcec4c6af","created_at":"2023-05-07 17:46:16","updated_at":"2023-05-07 17:46:16","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788331,"file":"64578ee40a67b3.46672584.pdf","book_id":3804383,"toc":null,"created_at":"2023-05-07 16:13:32","updated_at":"2023-05-07 17:46:17","process_started_at":"2023-05-07 17:21:09","process_done_at":"2023-05-07 17:21:11","process_failed_at":null,"pages_count":166,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"8c8f68b0615717edc003feafe9c7439ba238ff128a9f158552beda0c3c9351d402a294d4a55b762edc1443a69131ee234ce8efac93e16ff25f5b7eef25a61b75","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","urlify":"%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931245/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%87%D9%86%D8%AF","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"محمد-بهشتی-نهند","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"91ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"92ms","total":"183ms"},"extra":{"id":1931245,"title":" ","token":"868ed0dfcec4c6af","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19