دانلود کتاب های دکتر مریم مصطفوی دانلود کتاب های دکتر مریم مصطفوی

{"query":"BSS::A::*::I::1931246::*","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3804384,"title":"روانشناسی بازی","price":160000,"ebook_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5f0ab77b619a51c6/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5f0ab77b619a51c6/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5f0ab77b619a51c6/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5f0ab77b619a51c6/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5f0ab77b619a51c6/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786004215756","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"5f0ab77b619a51c6","created_at":"2023-05-07 16:13:58","updated_at":"2023-05-07 17:48:31","publisher_id":201,"deleted_at":null,"published_at":"2023-05-07 17:48:31","available_for_web":1,"publisher_title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":160000,"cache":1,"authors":[{"id":1931246,"title":"دکتر مریم مصطفوی","meta_title":"دکتر مریم مصطفوی","meta_description":"دکتر مریم مصطفوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مریم مصطفوی","token":"ca571c59a255bea3","created_at":"2023-05-07 17:48:30","updated_at":"2023-05-07 17:48:30","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931246,"title":"دکتر مریم مصطفوی","meta_title":"دکتر مریم مصطفوی","meta_description":"دکتر مریم مصطفوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مریم مصطفوی","token":"ca571c59a255bea3","created_at":"2023-05-07 17:48:30","updated_at":"2023-05-07 17:48:30","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788332,"file":"64578efee6c885.76571067.pdf","book_id":3804384,"toc":null,"created_at":"2023-05-07 16:13:59","updated_at":"2023-05-07 17:48:31","process_started_at":"2023-05-07 17:20:58","process_done_at":"2023-05-07 17:21:02","process_failed_at":null,"pages_count":264,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"43cf1e5a45b491768a944d13f449a7b2842fb8d1fb00927adf68df263541ac629edf6511ddf704e72fe8e7fe2eb19c7d95ffc8b0db7047eb5cc91884aa7f6b06","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":201,"title":"گروه تحقیقاتی و پژوهشی آروین پندار پایا","description":null,"token":"355f8fede8689586","slug":"گروه-تحقیقاتی-و-پژوهشی-آروین-پندار-پایا"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۶۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C","urlify":"%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931246/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%88%DB%8C","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"دکتر-مریم-مصطفوی","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"16ms","total":"NaNms"},"extra":{"id":1931246,"title":" ","token":"ca571c59a255bea3","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19