دانلود کتاب های امیرحسین ارضا دانلود کتاب های امیرحسین ارضا

{"query":"BSS::A::*::I::1931252::*","current_page":1,"items":2,"data":[{"id":3804827,"title":"روش تحقیق مالی و حسابداری","price":190000,"ebook_price":"۹۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۵۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/eb85dd1da614a599/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/eb85dd1da614a599/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/eb85dd1da614a599/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/eb85dd1da614a599/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/eb85dd1da614a599/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642175338","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":482,"keywords":null,"token":"eb85dd1da614a599","created_at":"2024-02-12 12:26:29","updated_at":"2024-02-12 12:55:27","publisher_id":177,"deleted_at":null,"published_at":"2024-02-12 12:55:27","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه علامه طباطبایی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":190000,"cache":1,"authors":[{"id":1931252,"title":"امیرحسین ارضا","meta_title":"امیرحسین ارضا","meta_description":"امیرحسین ارضا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیرحسین","lastname":"ارضا","token":"b0344ae62f2b2e80","created_at":"2023-05-08 14:33:49","updated_at":"2023-05-08 14:33:49","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931253,"title":"فرهاد طهماسبی","meta_title":"فرهاد طهماسبی","meta_description":"فرهاد طهماسبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرهاد","lastname":"طهماسبی","token":"8098caa5ce11edca","created_at":"2023-05-08 14:33:50","updated_at":"2023-05-08 14:33:50","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931252,"title":"امیرحسین ارضا","meta_title":"امیرحسین ارضا","meta_description":"امیرحسین ارضا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیرحسین","lastname":"ارضا","token":"b0344ae62f2b2e80","created_at":"2023-05-08 14:33:49","updated_at":"2023-05-08 14:33:49","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931253,"title":"فرهاد طهماسبی","meta_title":"فرهاد طهماسبی","meta_description":"فرهاد طهماسبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرهاد","lastname":"طهماسبی","token":"8098caa5ce11edca","created_at":"2023-05-08 14:33:50","updated_at":"2023-05-08 14:33:50","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788775,"file":"65c9dd3dda4591.29502981.pdf","book_id":3804827,"toc":null,"created_at":"2024-02-12 12:26:30","updated_at":"2024-02-12 17:27:58","process_started_at":"2024-02-12 12:26:31","process_done_at":"2024-02-12 12:26:36","process_failed_at":null,"pages_count":482,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"b78cccad0d4ed73c80caaa8eea7336138c4d09affe7ad673019b5d418eb21845a7823b58692c00c646ac03b2f934c2eef7aae447bacf35305aba8b0d642cae3f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۸۲"},"publisher":{"id":177,"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","description":null,"token":"1e102f813f5d9b3b","slug":"atu"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82--%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82--%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۴۸۲","previews":null,"score":0},{"id":3804388,"title":"روش تحقیق مالی و حسابداری","price":190000,"ebook_price":"۹۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۵۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0e691f4a89ed4f0d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0e691f4a89ed4f0d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0e691f4a89ed4f0d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0e691f4a89ed4f0d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0e691f4a89ed4f0d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642175338","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1401,"nobat_chap":1,"description":"بدون توضیحات","pages_count":1,"keywords":null,"token":"0e691f4a89ed4f0d","created_at":"2023-05-08 13:43:05","updated_at":"2024-02-27 14:03:04","publisher_id":177,"deleted_at":null,"published_at":"2024-02-27 14:03:04","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه علامه طباطبایی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":190000,"cache":1,"authors":[{"id":1931252,"title":"امیرحسین ارضا","meta_title":"امیرحسین ارضا","meta_description":"امیرحسین ارضا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیرحسین","lastname":"ارضا","token":"b0344ae62f2b2e80","created_at":"2023-05-08 14:33:49","updated_at":"2023-05-08 14:33:49","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931253,"title":"فرهاد طهماسبی","meta_title":"فرهاد طهماسبی","meta_description":"فرهاد طهماسبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرهاد","lastname":"طهماسبی","token":"8098caa5ce11edca","created_at":"2023-05-08 14:33:50","updated_at":"2023-05-08 14:33:50","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931252,"title":"امیرحسین ارضا","meta_title":"امیرحسین ارضا","meta_description":"امیرحسین ارضا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیرحسین","lastname":"ارضا","token":"b0344ae62f2b2e80","created_at":"2023-05-08 14:33:49","updated_at":"2023-05-08 14:33:49","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1931253,"title":"فرهاد طهماسبی","meta_title":"فرهاد طهماسبی","meta_description":"فرهاد طهماسبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرهاد","lastname":"طهماسبی","token":"8098caa5ce11edca","created_at":"2023-05-08 14:33:50","updated_at":"2023-05-08 14:33:50","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788336,"file":"6458bd22190900.83341711.pdf","book_id":3804388,"toc":null,"created_at":"2023-05-08 13:43:06","updated_at":"2024-02-27 14:03:04","process_started_at":"2024-02-10 09:21:02","process_done_at":"2024-02-10 09:21:03","process_failed_at":null,"pages_count":16,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a2b0e036fcc0c5d98a5a5f95ff9277c9985ba39d64636fd1091711dfa119fd7113804e2292eb7fd52d4cd93f6b4bbb37b7e86713a390ff59b821e8f8ce3b2ba3","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱"},"publisher":{"id":177,"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","description":null,"token":"1e102f813f5d9b3b","slug":"atu"},"study_subjects":[],"price_fa":"۱۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/author/1931252/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7","per_page":15,"to":2,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":2,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":2,"title":"امیرحسین-ارضا","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"101ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"102ms","total":"203ms"},"extra":{"id":1931252,"title":" ","token":"b0344ae62f2b2e80","meta_title":" ","meta_description":" - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19